Organismes

Portals

Cooperació internacional al Desenvolupament

Cooperació al desenvolupament

Cooperació al Desenvolupament

  • LLEI 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible. (DOGV núm. 8191, de 15.12.2017)

  • ACORD de 26 de maig de 2017, del Consell, pel qual s'aprova el IV Pla director de la cooperació valenciana 2017-2020. (DOGV núm. 8063, de 15.06.2017)

  • DECRET 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible. (DOGV núm. 8356, de 07.08.2018)

Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament

  • DECRET 75/2016, de 17 de juny, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament. (DOGV núm. 7811, de 22.06.2016