informació sobre el consell de participació ciutadana

 • Arts. 29 i 30 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

 • Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que desenvolupa reglamentariament la seua composició, funcions i funcionament.

D'acord amb l'article 2 del Decret 190/2016, les seues funcions seran les següents:

 • Assesorar al Consell sobre les línies generals, objectius i iniciatives específiques que desenvolupe en matèria de participació ciutadana.
 • Elaborar informes, propostes i recomanacions per a la millora de les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de participació i foment de l'associacionisme.
 • Infomar aquells projectes normatius que la Generalitat promoga en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme. Els informes del Consell de Participació Ciutadana seran de caràcter facultatiu i no vinculants.
 • Avaluar l'execució de polítiques que es desenvolupen en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme.
 • Debatre, preparar i proposar a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana projectes normatius en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme.
 • Col·laborar en el disseny i execució d'actuacions per a fomentar la participació i l'enfortiment del teixit associatiu.
 • Establir vies de col·laboració amb altres òrgans de participació de la ciutadania existents en l'Estat espanyol i la Unió Europea.
 • Crear les comissions tècniques i grups de treball que estime necessàries per a la realització de les funcions assignades.

Les propostes, acords, informes o recomanacions dels òrgans del Consell de Participació Ciutadana es canalitzaran per la persona titular de la Presidència a través del centre directiu de la Generalitat competent en matèria de participació ciutadana. 

El Consell de Participació Ciutadana funcionarà en Ple i en comissions i grups de treball.

El Ple del Consell de Participació Ciutadana podrà crear comissions i grups de treball amb l'estructura, composició i funcions que determine. Les comissions i grups de treball que es creuen poden tindre caràcter permanent o poden crear-se per al tractament de qüestions específiques. Als grups de treball podrà incorporar-se personal funcionari de l'Administració de la Generalitat o altres persones expertes en les matèries que es tracten. 

De conformitat amb amb el que establix el Decret 190/2016, la composició del Consell de Participació Ciutadana és: 

1.- Presidència 

Correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

2.- Vicepresidència

Correspondrà a la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de participació ciutadana.

3.- Vocalies 

Seran vocals del Consell de Participació Ciutadana:

a) Representants dels deu departaments del Consell:

 • Presidència
 • Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes, Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi i Climàtic Desenvolupament Rural
 • Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori 

b) Representants d'institucions, organismes i consells:

 • Conferencia de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes
 • Federació Valenciana de Municipis i Provincies
 • Diputació Provincial de València
 • Diputació Provincial de Castelló
 • Diputació Provincial d'Alacant
 • Consell Valencià de Cultura
 • Consell Valencià de Cooperació
 • Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
 • Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
 • Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
 • Consell de Centres Valencians en l'Exterior
 • Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
 • Consell Valencià de la Dona
 • Consell Assessor i de Participació Del Medi Ambient
 • Consell Valencià de Persones Majors
 • Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
 • Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana

c) Representants d'entitats ciutadanes:

 • Associacions Veïnals: Federacions, Confederacions i Associacions de defensa dels Drets de Veïns i Veïnes
 • Cases Regionals i Federacions d'Associacions d'altres Comunitats Autònomes en la Comunitat Valenciana
 • Entitats Solidaries de Voluntariat
 • Coordinadores i Organizaciones de defensa dels drets de les Dones en els àmbits Públics i Privats
 • Coordinadores i Organitzacions per la defensa dels drets dels col·lectius LGTBI i la Diversitat Sexual
 • Plataformes i Organitzacions en defensa del Territori i el Medi Ambient, i el Patrimoni Cultural
 • Organitzacions i Associacions de defensa i promoció dels drets de les persones amb Diversitat Funcional
 • Organitzacions i Associacions d'atenció a persones amb problemes de salut que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i l'entorn familiar i social
 • Entitats i Organitzacions per la defensa dels drets de les persones Inmigrants, Refugiades o les Minoríes Étniques
 • Entitats i Organitzacions Ciutadanes d'orientació confesional

4.- Secretaria

Exercirà la Secretaria un funcionari o funcionària del centre directiu competent en matèria de participació ciutadana, amb el nivell de cap de servei o superior, anomenat a aquest efecte per la Presidència del Consell de Participació Ciutadana, amb veu però sense vot.

D'acord amb l'article 9 del Decret 190/2016, la designació de les vocalíes es produïx:

Les persones vocals del Consell de Participació Ciutadana es nomenen, a proposta de les seues respectives organitzacions o entitats, per la Presidència d'aquest. Per a garantir la paritat de la composició de l'òrgan, les organitzacions o entitats que formen part del Consell hauran de proposar dos representants, un home i una dona. La direcció general competent en matèria de participació ciutadana designarà, per sorteig, les entitats la vocalia de les quals serà ostentada per una dona, de manera que s'aconseguisca la paritat en el Consell de Participació Ciutadana.

Les vocalies dels òrgans col·legiats relacionas a l'article 8 garantiran que els nomenaments dels seus representants procediran sempre de l'àmbit social, és a dir, pertanyents al teixit associatiu.

 

Les vocalies a què es refereix l'article 8, apartat 1, lletra q, seran proposades per la persona titular de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana, d'acord amb el procediment establit en els articles de l'11 al 13, i nomenades per al Presidència del Consell de Participació Ciutadana.

 

D'acord amb l'article 13.3 del Decret 190/2016, la durada del mandat de les vocalíes serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració. En els casos en què existisquen vocalies que formen part del Consell de Participació Ciutadana per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s'ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual foren designats o designades.

D'acord amb l'article 5 del Decret 190/2016, les seues funcions seran les següents:

 • Ostentar la representació del Consell de Participació Ciutadana.
 • Aciordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació de l'ordre del dia.
 • Presidir i alçar les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i dirimir els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.
 • Totes les altres que se li assignen per aques decret o en les normatives de funcionament intern.

D'acord amb l'article 4 del Decret 190/2016, sel seu funcionament és el següent:

 • El Ple del Consell de Participació Ciutadana, integrat per la Presidència, la Vicepresidència i les vocalíes, a més d'una Secretaria, és l'òrgan superior de decisió i de formació de la voluntat del Consell, a què se li atribueixen les funcions establides en l'article 2.1 d'aquest decret.

 • El Ple es reunirà en sessió ordinària, almenys, tres vegades a l'any. Les convocatòries les efectuarà la Presidència amb un mínim de set dies hàbils d'antelació, i fixarà necessàriament l'ordre del dia, l'hora i el lloc de celebració. La persona titular de la Presidència pot convocar els membres del Consell de Participació Ciutadana per a realitzar reunions extraordinàries sempre que ho estime necessari o convenient i, en tot cas, a petició d'un nombre de vocals del Consell de Participació Ciutadana que represente com a mínim un terç de la totalitat dels membres.

 • Les reunions del Ple podran celebrar-se per mitjans electrònics, sempre que s'assegure la identitat dels membres i dels i de les seues suplents, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre les persones participants en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències. Els equips i programes utilitzats per a la celebració de la sessió en aquesta modalitat seran definits en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat. La Secretaria del Consell de Participació Ciutadana adoptarà les mesures pertinents per a garantir la unitat de l'acte.

 • Per a la vàlida constitució del Ple, inclosa la sessió contituent, serà necessària la presència de les persones titulars de la Presidència o de que la substituïsca, de la Secretaria i de la meitat, almenys, dels seus membres.

 • Podran assistir a les sessions del Ple del Consell de Participació Ciutadana, amb veu però sense vot, aquelles persones a títol individual o en representació d'institucions que la Presidència del Consell de Participació Ciutadana considere oportú que assistisquen per la seua competència o el seu especial coneixement dels assumptes a tractar.

 • Per a l'adopció d'acords serà suficient la majoria simple dels vots dels membres assistents, dirimint els empats el vot de qualitat de la Presidència del Consell de Participació Ciutadana. El vot serà individual, i pot ser a més ser secret quen ho sol·licite qualsevol dels membres assitents o així ho acredite la Presidència. La persona que ostente la Secretaira no tindrà dret de vot.

D'acord amb l'article del Decret 190/2016, el Ple podrà crear comissions tècniques i grups de treball amb l'estructura, composició i funcions que es determninen al reglament de funcionament intern que s'aprove pel propi Consell de Participació Ciutadana. Les comissions i grups de treball que es creen poden tindre caràcter permanent o poden crear-se per al tractament de qüestions específiques. Als grups de treball podrà incorporar-se personal funcionari de l'adminsitració de la Generalitat o altres persones expertes en les matèries que es tracten.