Funcions

Funcions

DECRET 105/2019, DE 5 DE JULIOL, DEL CONSELL, PEL QUAL ESTABLEIX L'ESTRUCTURA BÀSICA DE LA PRESIDÈNCIA I DE LES CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Article 159. Direcció General de Participació Ciutadana

La Direcció General de Participació Ciutadana exerceix les funcions establides en l'article 70  de la Lllei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de participació i associacionisme, de coordinació de la comunicació de les seues institucions amb la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics, i de foment d'educació en la participació i l'associacionisme. També li correspon la coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana, i assumeix la relació institucional amb els col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat, amb entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que resideixen a l'estranger i amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

 

DECRET 179/2020, de 30 d'octubre , del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Article 8. Direcció General de Participació Ciutadana

1. La Direcció General de Participació Ciutadana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de participació i associacionisme, de coordinació de la comunicació de les seues institucions amb la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics, i de foment de l'educació en la participació i l'associacionisme. També li correspon la coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana, i assumeix la relació institucional amb els col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat, amb entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que resideixen a l'estranger, i amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

2. Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Planificar i dissenyar les directrius d'actuació en matèria de participació ciutadana, i executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.

b) Regular i coordinar els mecanismes i processos de participació ciutadana en els assumptes públics de l'Administració de la Generalitat, en els termes i límits previstos en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i la resta de legislació que regule aquesta matèria.

c) Impulsar i facilitar la participació de la ciutadania en els òrgans deliberatius dels diversos departaments del Consell i en el seu sector públic instrumental.

d) Fomentar l'educació en la participació en col·laboració amb els departaments competents, principalment en els que tinguen atribuïdes les competències en matèria d'educació i joventut.

e) Establir aliances amb les entitats locals del territori de la Comunitat Valenciana per potenciar les polítiques participatives i compartir les experiències en aquesta matèria.

f) Fomentar l'associacionisme, la formació i l'assessorament a les entitats associatives.

g) Impulsar programes que fomenten la confiança de la ciutadania en els i les governants i la participació en els assumptes públics, així com les interrelacions entre diverses institucions públiques.

h) Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a matèries de la seua competència.

i) Fomentar la relació institucional amb els col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, Centres Valencians en l'Exterior (en endavant, CEVEX), i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que resideixen a l'estranger.

j) Fomentar la relació institucional amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

k) Coordinar les accions dels departaments competents en les matèries necessàries per a afavorir i facilitar el retorn de les persones emigrants valencianes, sense perjudici de les competèncias atribuïdes a altres òrgans.

l) Donar suport a les persones valencianes residents a l'estranger que hagen hagut de desplaçar-se forçosament per raons econòmiques, tot això sense perjudici del que poguera correspondre a aquells òrgans que tinguen atribuïdes competències en aquesta matèria.

m) Gestionar les ajudes per a projectes de participació desenvolupats i executats per la societat civil, per l'administració local, pels col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana (CEVEX) i per les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

n) Fomentar la creació i el manteniment de xarxes de col·laboració amb altres administracions públiques i actuar, si escau, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions i en els fòrums, jornades, o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General.

o) Coordinació de la comunicació de les seues institucions amb la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.