Naturalesa i funcions de la CADCV

Naturalesa i funcions de la CADCV

La Comissió Assessora de Dret Civil Valencià és un òrgan col·legiat consultiu de caràcter tècnic, adscrit a la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari i vinculat a aquesta per mitjà de la direcció general que tinga assignades les funcions en aqueixa mateixa matèria, que exerceix les següents funcions de caràcter tècnic-jurídic:

  • Assessorar en matèria de dret civil foral valencià a la persona titular de la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari, així com, a les persones titulars dels diferents departaments del Consell que, en relació amb aquesta matèria, ho sol·liciten.
  • Proposar a la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari, la realització de quantes actuacions i iniciatives estime oportunes per a revitalitzar i adequar a la realitat social el dret civil foral valencià.
  • Promoure el desenvolupament d'activitats de difusió i divulgació per a donar a conéixer entre la ciutadania de la Comunitat Valenciana la legislació dictada a l'empara de la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de conservació, desenvolupament i modificació del dret civil foral valencià.
  • Elaborar les propostes preparatòries d'avantprojectes de llei, projectes de decret i d'ordre, així com de quantes altres disposicions puguen ser-li encomanades en àmbits relacionats, en tot cas, amb el dret civil foral valencià.
  • Emetre informes, dictàmens, recomanacions i suggeriments en matèria de dret civil foral valencià, a instàncies de la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari o per pròpia iniciativa.
  • Analitzar l'evolució del dret civil foral valencià, a la vista de la doctrina jurisprudencial emergent en la matèria.
  • Informar les iniciatives legislatives del Consell que continguen normes pròpies de dret civil. A aquests efectes, els departaments del Consell remetran a la Comissió les iniciatives legislatives que es corresponguen amb el seu àmbit competencial.
  • Qualssevol altres que, dins del seu àmbit material d'actuació, li encomane la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari.