Funcions

Funcions

Article 10. Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

1. La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell en matèria de responsabilitat social i dirigeix i gestiona les polítiques de la Generalitat destinades al desplegament de l'autogovern i recuperació del dret foral civil valencià.

2. En especial, té atribuïdes les funcions següents:

a) Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de responsabilitat social, així com executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.

b) Dirigir i gestionar les polítiques de la Generalitat destinades al desplegament de l'autogovern.

c) Donar suport a la iniciativa legislativa popular en el marc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la legislació vigent, i promoure-la.

d) Disseny, coordinació i gestió de les ajudes destinades al foment i divulgació de l'autogovern i de la responsabilitat social.

e) Coordinar el desplegament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a la creació dels organismes previstos en aquest.

f) Impulsar, coordinar i desplegar la normativa de la Generalitat, dins de l'àmbit de la responsabilitat social i del foment de l'autogovern, en matèria de processos de participació diferents a les consultes populars.

g) Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern.

h) Fomentar la recuperació, difusió i estudi del dret civil valencià.

i) Informar i donar suport a les administracions de la Comunitat Valenciana en matèria de promoció de l'autogovern.

j) Dissenyar i executar les actuacions relacionades amb la promoció i divulgació de l'autogovern i les seues institucions i participar en els órgans de decissió i coordinació relatius a la recuperació de la memòria històrica, com a eina per completar la visió que deu tindre la societat valenciana del seu autogovern.

k) Executar aquelles competències que en un futur li puga encomanar el titular de la Conselleria per delegació o per desplegament de la normativa vigent.

Article 11. Nivell administratiu de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

1. De la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern depèn la Subdirecció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, a la qual correspon coordinar i supervisar, en les matèries pròpies de la direcció general, els serveis que en depenen.

2. De la Subdirecció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern depenen els serveis següents:

2.1. Servei de Responsabilitat Social, amb les funcions següents:

a) Impulsar i dinamitzar els processos d'implantació de la cultura de la responsabilitat social en el conjunt de la societat valenciana.

b) Impulsar i coordinar l'aplicació de les polítiques i instruments de responsabilitat social en les administracions públiques i, especialment, en l'àmbit competencial de la Generalitat i el seu sector públic.

c) Fomentar la recerca de noves fórmules d'aplicació de la responsabilitat social i realitzar els estudis, anàlisis comparatives, avaluacions i informes necessaris per la seua implantació en territori de la Comunitat Valenciana.

d) Promoure el coneixement i la difusió de la responsabilitat social en la societat en general a través de la formació, les publicacions, els premis, els incentius o el foment de les col·laboracions entre el sector públic i el privat.

e) Impulsar la creació d'un marc d'actuació en matèria de responsabilitat social que sistematitze d'una manera clara i accessible per a la ciutadania els processos, metodologies i instruments existents en aquesta matèria.

f) Impulsar la participació ciutadana en l'àmbit de la responsabilitat social mitjançant processos diferents a les consultes populars.

g) Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en matèria de responsabilitat social.

h) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2.2. Servei de Promoció de l'Autogovern i Dret Foral Valencià, amb les funcions següents:

a) Estudiar, informar i efectuar propostes en matèria de desenvolupament estatutari, i fer estudis, anàlisis comparatives, avaluació i informes sobre dret comparat.

b) Informar i donar suport a l'Administració autonòmica de la Comunitat Valenciana en matèria de desenvolupament estatutari i promoció de l'autogovern.

c) Coordinar amb els serveis corresponents de les administracions locals i departaments en què incidisquen les iniciatives legislatives de desenvolupament estatutari.

d) Efectuar les tasques de documentació, publicacions, comunicació i compilació, així com crear, sistematitzar i custodiar l'arxivament, i promocionar la investigació i l'estudi del dret foral valencià.

e) Promoure les iniciatives legislatives pertinents per a la recuperació i el desenvolupament del dret foral civil valencià, i establir els criteris i les directrius que permeten l'adaptació a les necessitats socials i econòmiques de la Comunitat Valenciana.

f) Gestionar la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el seu corresponent òrgan assessor, l'Observatori de Dret Civil Valencià, així com altres comissions o grups de treball que es puguen crear en matèria de dret foral civil valencià, ja directament, ja mitjançant altres institucions, incloent la coordinació en aquest àmbit amb les universitats valencianes.

g) Col·laborar, preparar, estudiar i elaborar els informes que sustenten les sol·licituds necessàries per verificar les transferències de l'Estat a la Comunitat Valenciana de conformitat amb el procediment legalment establit.

h) Informar, assessorar i donar suport a la representació en la Comissió Mixta de Transferències.

i) Disseny, coordinació i gestió de les ajudes destinades al foment i divulgació de l'autogovern i de la responsabilitat social.

j) Coordinar el desplegament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a la creació dels organismes previstos en aquest.

k) Impulsar, coordinar i desplegar la normativa de la Generalitat en matèria de processos de participació diferents a les consultes populars, en l'àmbit del foment de l'autogovern.

l) Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en matèria de foment de l'autogovern.

m) Dissenyar i executar les actuacions relacionades amb la promoció i la divulgació de l'autogovern i les seues institucions i participar en els órgans de decissió i coordinació relatius a la recuperació de la memòria històrica, a eina per completar la visió que deu tindre la societat valenciana del seu autogovern o autonomia.

n) Divulgar i promoure l'autogovern, així com la identitat, valors, cultura, història i institucions pròpies de la Comunitat Valenciana, mitjançant la subscripció de convenis, campanyes informatives o de divulgació i imatge i plans de formació.

o) Proposar l'aprovació de plans de formació a fi d'impartir cursos en matèria d'autogovern i desenvolupament estatutari en l'ensenyança primària i secundària, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria d'educació.

p) Estudiar, impulsar i proposar la creació d'organismes i institucions que dimanen de l'Estatut d'Autonomia, així com tots aquells instituts, organismes o centres d'investigació orientats a promoure i desenvolupar l'autogovern.

q) Coordinar i publicar la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics i altres publicacions relacionades amb aquests objectius.

r) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.