Composició de la CADCV

Composició de la CADCV

Composició

 • President
  Manuel Alcaráz Ramos, titular de la conselleria amb competències en matèria de desenvolupament estatutari.
 • Vicepresidenta primera
  María Belén Cardona Rubert, titular de la secretaria autonòmica a la qual corresponen les funcions en matèria de desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, dins de la conselleria que ostenta aquestes competències.
 • Vicepresident segon
  Josep Ochoa Monzó, titular de la direcció general a la qual li corresponen les funcions en matèria d'impuls del desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat destinades a la recuperació del Dret Civil Foral Valencià, dins de la conselleria que ostenta aquestes competències.
 • Vicepresidenta tercera
  Mª José Rodriguez Blasco, titular de la Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat.
 • Secretària:
  Teresa Benedito Ibáñez, funcionària del subgrup A1, adscrita a la conselleria que té atribuïdes les competències en matèria de desenvolupament estatutari.
 • I les següents persones vocals, com a juristes de reconegut prestigi:
 1. Javier Barceló Doménech
 2. Iciar Cordero Cutillas
 3. Vicente Domínguez Calatayud
 4. Luis Miguel Higuera Luján
 5. Cristina López Sánchez
 6. M.ª Dolores Mas Badía
 7. Rosa Moliner Navarro
 8. Vicente Pascual Pascual
 9. Francisco de Paula Blasco Gascó
 10.  Laia Santamaria Borrás

 

Normativa