Jurisprudència

Jurisprudència

Tribunal Constitucional 

Sentència 249/2007, de 13 de diciembre de 2007. Recurs d'inconstitucionalitat 7289-2006. Interposat pel Consell de Govern de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa respecte de l'article 20 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que dóna una nova redacció al seu article 17.1, paràgraf primer, segon incís.

Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre de 2007. Recurs d'inconstitucionalitat 7288-2006. Promogut pel Govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó contra l'article 20 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, pel que es fa una nova redacció del seu article 17.1.

Sentència Tribunal Constitucional 82/2016, que declara inconstitucional i nul·la tota la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.

Sentència Tribunal Constitucional 110/2016, que declara inconstitucionals i nuls els preceptes següents: l'article 1.1, en l'incís «els drets i deures dels quals són membres», i els articles 2,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 de la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Sentència Tribunal Constitucional 192/2016, que declara inconstitucional i nul·la tota la Llei 5/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles que els seus progenitors no conviuen.