Organismos

Portales

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS GRUPOS FOCALES

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS GRUPOS FOCALES
Prueba de verificación
 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Nom de l'activitat de tractament:

Sol·licitud d'inscripció a activitats formatives en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Responsable del tractament:

Conselleria de Participació, Tranparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Finalitat del tractament:

Gestió de sol·licituds per a la inscripció Als grups focals del procés participatiu per a l'elaboració del V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021 2024.

La base Jurídica per al tractament de dades personals serà l'article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades: «l'interessat dóna el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a una o diverses finalitats específiques».

Destinataris de les dades:

El tractament de les dades personals serà realitzat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a les finalitats específiques indicades. No es realitzarà cessió de dades a altres entitats.

Tranferències internacionals de dades:

No està previst fer transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de les dades:

Les dades es conservaran durant 3 mesos a partir de la finalització de l'activitat per a la finalitat de la qual es recullen les dades personals.

Drets de les persones interessades:

La persona interessada tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seua retirada.

La persona interessada tindrà també dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a la rectificació o supressió d'aquestes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix, o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica a la Política de Protecció de Dades, disponible en la següent direcció web:

https://participacio.gva.es/documents/162282364/168477099/Pol%C3%ADtica+protecci%C3%B3%20dades+GVA.pdf/b4e06044-f313-44ef-9a18-d209e7d109ad

Els drets de la persona interessada podran exercir-se davant la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, situada en el Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València, adreça de correu electrònic: adminsegtrans@gva.es

La Generalitat Valenciana disposa d'una guia de procediment, així com d'un tràmit telemàtic en la seua seu electrònica, per a l'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament. La guia i el tràmit telemàtic estan disponibles en la següent adreça web:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

Reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o que no se'ls ha atés degudament en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la pàgina web: https://www.aepd.es/

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat:

Passeig de l'Alberda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

web: www.participacio.gva.es/dpd