La Direcció General de Transparència exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic en matèria d'atenció a la ciutadania, transparència en l'activitat pública, bon govern i integritat institucional. Així mateix, coordina les polítiques del Consell en matèria de transparència.