Funcions

Funcions

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

La Direcció General de Transparència i Participació exerceix les funcions de:


a) Disseny, coordinació, foment i promoció de la planificació i les directrius d’actuació en matèria de transparència, obertura de dades, reutilització d’informació pública, integritat institucional i bon govern en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i impuls i promoció de les polítiques públiques i els plans d’actuació en aquestes matèries.


b) Programació, gestió i coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana.


c) Supervisió, coordinació i promoció de la formació i l’avaluació dels mecanismes de participació i transparència.


d) Suport a les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, així com a les entitats cíviques que aglutinen els valencians i les valencianes que resideixen a l’estranger, a les cases regionals i a les federacions d’associacions d’altres comunitats autònomes radicades a la Comunitat Valenciana.


e) Programació, gestió i coordinació de les polítiques del Consell en matèria de la memòria democràtica i de foment de l’autogovern.


f) Les competències que corresponguen en relació amb la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes; i amb la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana.


g) Les competències que puguen correspondre en relació amb l’article 44 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.


h) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.