Funcions

Funcions

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I BON GOVERN

La Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern és el centre directiu de la conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública, bon govern i integritat institucional i atenció a la ciutadania. Així mateix, també coordina i sol·licita a les diferents unitats administratives dels departaments i organismes autònoms la informació i les actuacions necessàries per a complir amb les obligacions previstes en les disposicions legals i reglamentàries en aquestes matèries.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència, obertura de dades, reutilització d'informació pública, integritat institucional i bon govern en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i impulsar i promoure les polítiques públiques i els plans d'actuació en aquestes matèries.

b) Coordinar les mesures i actuacions per al compliment de la normativa vigent, dels compromisos adquirits i de les iniciatives proposades en matèria de transparència, obertura i reutilització de dades, integritat institucional i bon govern en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

c) Fomentar processos d'obertura de dades i iniciatives de reutilització en els àmbits públic i privat.

d) Promoure l'elaboració de codis de conducta i de bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el sector públic instrumental.

e) Fomentar la cultura de la planificació i l'avaluació en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental i promoure iniciatives d'innovació pública en l'àmbit del govern obert.

f) Promoure iniciatives i mecanismes per a la rendició de comptes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, tot això sense perjudici del qual poguera correspondre a aquells òrgans que tinguen atribuïdes competències en aquesta matèria.

g) Promoure i coordinar la formació i la difusió dels principis de la transparència, la reutilització d'informació pública, la integritat i el bon govern entre els alts càrrecs, les unitats de transparència i la ciutadania.

h) Fomentar la cultura de la transparència i la rendició de comptes, els principis d'integritat i bon govern i la reutilització d'informació pública en les administracions públiques valencianes i en la societat civil.

i) Prestar assistència i suport administratiu al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern a fi que puga exercir les funcions que té normativament atribuïdes.

j) Coordinar i donar instruccions per a la implantació en la Generalitat de les oficines d'assistència en matèria de registre establides per la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

k) Coordinar les activitats de tots els canals d'atenció a la ciutadania en la Generalitat, dictant per a això les instruccions que siguen necessàries, i gestionar directament la xarxa d'oficines A prop, el servei 012 i elcanal digital d'atenció a la ciutadania.

l) Impulsar l'excel·lència i millora contínua en el sistema d'atenció a la ciutadania, i promoure la innovació i l'ús de tecnologies emergents.

m) Gestionar les funcions que atribueix a l'òrgan directiu competent en atenció a la ciutadania el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

n) La coordinació i gestió del funcionament de les oficines A prop pròpies, en relació amb les necessitats que es produïsquen relatives als seus mitjans personals i materials, i el seguiment de l'execució dels convenis amb entitats locals per a la implantació d'oficines A prop mixtes.

o) Gestionar el sistema d'informació a la ciutadania, Gestor Únic de Continguts (d'ara en avant, GUC), com a font d'informació integral per als diferents canals d'atenció, coordinant, homogeneïtzant i validant la informació que continga el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic establit en el Decret 165/2010.

p) Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat que incidisquen en les matèries pròpies de la Direcció General, i exercir la seua coordinació i direcció tècnica quan corresponga.

q) Fomentar la creació i el manteniment de xarxes de col·laboració amb altres administracions públiques valencianes, espanyoles i europees i actuar, si escau, en representació del Consell en els òrgans col·legiats de les diferents administracions, en les conferències sectorials i en la resta de xarxes i òrgans de cooperació que es creen en les matèries pròpies de la Direcció General.

r) Elaborar projectes normatius relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General, així com convenis o altres formes de col·laboració.

s) Intervindre, si escau, en representació del Consell, en els fòrums, les jornades, els simposis, els debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General.

De la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern depén, com a unitat administrativa de nivell superior, la Subdirecció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, a qui correspon assessorar i secundar i assistència tècnica a la persona titular de la Direcció General, així com planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua dependència que s'indiquen a continuació:

a) Servei de Transparència de l'Activitat Pública.

b) Oficina de Suport al Consell Valencià de Transparència.

c) Servei de Canals d'Atenció a la Ciutadania.

d) Servei de Sistemes d'Informació d'Atenció a la Ciutadania i Millora Contínua.

+ Informació