Visualització de contingut web

Funciones

Article 8. Direcció General de Transparència i Participació

1. La Direcció General de Transparència i Participació és el centre directiu de la Conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i ciutadana.

2. En especial, té atribuïdes les competències següents:

a) Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència i participació ciutadana.

b) Organitzar i coordinar els programes i accions relatius a la transparència en l'activitat pública i la participació ciutadana, impulsar l'execució de les polítiques de la Generalitat en aquestes matèries i coordinar la comunicació de les institucions autonòmiques amb la ciutadania a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.

c) Promoure, coordinar i supervisar la formació i avaluació dels mecanismes de participació i transparència, en tots els sectors de la població, amb especial atenció als col·lectius tradicionalment menys actius en els assumptes públics.

d) Donar suport a la relació institucional amb els col·lectius de valencians residents fora de la Comunitat Valenciana, les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans valencians que residixen a l'estranger, especialment aquelles relacionades amb els jóvens desplaçats per raons econòmiques, i mantindre aquesta relació.

e) Actuar, si és el cas, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, en les conferències sectorials i en altres òrgans de cooperació que es creen en matèria de transparència i participació.

f) Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en què s'aborde l'aplicació de les mesures de transparència, i encarregar-se de la direcció tècnica, així com de la preparació dels assumptes que hagen de ser tractats, i de la coordinació de l'execució i el seguiment dels acords que adopten els esmentats òrgans.

g) Intervindre, si és el cas, en representació del Consell, en els fòrums, jornades, simposis, debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb la matèria pròpia de la direcció general.

h) Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de transparència i participació.

i) Emetre un informe sobre l'oportunitat dels projectes normatius de la Generalitat que incidisquen directament en les matèries de transparència i participació.

j) Emetre un informe previ sobre l'oportunitat de l'aprovació de programes, ajudes o subvencions en cada un dels sectors de l'Administració de la Generalitat que estiguen destinats a la realització de polítiques públiques relacionades amb les matèries de transparència i participació.

k) Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a la matèria.

l) Exercir les competències sobre el Registre d'Activitats i Bens i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs.

Article 9. Nivell administratiu de la Direcció General de Transparència i Participació

1. De la Direcció General de Transparència i Participació depèn la Subdirecció General de Transparència i Participació, a la qual correspon coordinar i supervisar, en les matèries pròpies de la direcció general, els serveis que en depenen.

2. De la Subdirecció General de Transparència i Participació depenen els serveis següents:

2.1. Servei de Transparència de l'activitat pública, amb les funcions següents:

a) Proposar accions que afavorisquen la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la gestió de l'Administració de la Generalitat.

b) Proposar l'establiment i la regulació dels instruments que es consideren oportuns per a fer pública la informació que permeten les disposicions en vigor, garantint l'accés de la ciutadania a aquesta.

c) Col·laborar en la regulació, el desenvolupament i el manteniment del Portal de Transparència de la Generalitat, facilitant l'accessibilitat a tota la ciutadania, la interoperabilitat i la reutilització de la informació.

d) Gestionar el Portal de Transparència, les xarxes del portal i les actuacions que se'n deriven.

e) Coordinar i demanar a les diferents unitats administratives de cada Conselleria i del sector públic instrumental de la Generalitat, la informació i les actuacions necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les disposicions legals i reglamentàries.

f) Proposar i col·laborar en la realització de plans de formació específics en matèria de transparència, bon govern i reutilització de dades obertes.

g) Gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de transparència en l'activitat pública

h) Exercir les competències sobre el Registre d'Activitats i Bens i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs.

i) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2.2. Servei de Participació de la ciutadania i de la societat civil, amb les funcions següents:

a) Potenciar i realitzar projectes de caràcter participatiu propis de la societat civil.

b) Demanar compte i supervisar la participació ciutadana en l'elaboració de les disposicions normatives i dels pressupostos de la Generalitat d'acord amb les normes establides a aquest efecte.

c) Gestionar i coordinar les campanyes d'acostament de la ciutadania a les institucions.

d) Assessorar i coordinar fórmules participatives telemàtiques i presencials i proposar procediments de decisió ciutadana en els assumptes públics.

e) Coordinar i demanar a les diferents unitats administratives de cada Conselleria i del sector públic instrumental de la Generalitat, la informació i les actuacions necessàries per a complir les obligacions de participació ciutadana establides en les disposicions legals i reglamentàries.

f) Col·laborar amb entitats locals per a la posada en marxa de mecanismes de transparència i altres iniciatives de participació ciutadana.

g) Coordinar i mantenir el contacte institucional entre la Generalitat i les col·lectivitats de valencians i valencianes de fora de la Comunitat Valenciana. Especialment, executarà, les accions de relació i suport als joves valencians residents fora de la Comunitat Valenciana desplaçats per per raons econòmiques en l'estranger, coordinant-se amb altres conselleries.

h) Desenvolupar les actuacions oportunes en relació amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

i) Realitzar accions institucionals dins d'aquest àmbit i organitzar visites a edificis de la Generalitat que susciten l'interès de la ciutadania, en coordinació amb els departaments competents en matèria de patrimoni i de cultura.

j) Gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de participació ciutadana en l'activitat pública.

k) Donar suport administratiu al Consell de Participació Ciutadana i al Consell de Centres Valencians en l'Exterior.

l) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2.3. Oficina de Suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i el Bon Govern.

L'Oficina de Suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i Bon Govern, amb rang administratiu de servei, prestarà suport administratiu al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i a les seues comissions a fi que puguen exercir les funcions que tenen normativament atribuïdes. Així mateix, li correspondrà qualssevol altres que s'establisquen les disposicions legals o reglamentàries.