Campaña Recordamos para no repetir

Recordem per no repetir

T'interessa

Moviment memorialista

Moviment memorialista

La llei 14/2017, ressalta la importància del moviment memorialista en la preservació de la memòria democràtica i en la defensa dels drets de les víctimes, i reconeix el seu caràcter públic i dependent de la Conselleria competent en matèria de memòria històrica i democràtica; i reconeix les entitats memorialistes com a titulars d'interessos legítims col·lectius de les víctimes, entenent per entitats memorialistes:

“Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim lucratiu que tinguen entre els seus fins la memòria democràtica valenciana o la defensa dels drets de les víctimes, i que estiguen degudament inscrites en el Registre que per la seua naturalesa els corresponga, entre els objectius i els fins estatutaris de les quals figure la memòria democràtica valenciana o la defensa dels drets de les víctimes contemplades en aquesta llei, que manquen d'ànim lucratiu, que tinguen un domicili i actuen en el territori de la Comunitat Valenciana.”

Moviment memorialista 2