Campaña Recordamos para no repetir

Recordem per no repetir

T'interessa

Identificació

Identificació

L'article 12 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria, estableix l'obligació de realitzar proves bioantropològiques i genètiques que permeten la identificació de les restes òssies exhumades i la de gestionar un banc de dades ADN, com a centre d'investigació i depòsit temporal de totes les restes humanes exhumades fins al lliurament definitiu per a la seua reinhumació.

D'altra banda, en el Decret 1/2023, de 13 de gener, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2017,  es regula en el capítol V la identificació i el Banc de dades d'ADN, que posarà a la disposició de les famílies els mitjans tècnics per a la identificació de les persones desaparegudes.

Per al desenvolupament d'aquestes competències resulta necessari abordar treballs de recerca per a millorar les taxes d'identificació, posant en marxa noves tècniques i fent ús d'una metodologia interdisciplinària, genètica, forense i històrica, i per això, en data 12 de maig de 2021 es va subscriure un Acord marc entre aquesta Conselleria, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (fundació del sector públic, adscrita a la Conselleria de Sanitat),  i la Universitat de València-Estudi General , per al desenvolupament de projectes d'investigació i innovació en la identificació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.

Derivat d'aquest Acord marc es van signar sengles acords amb la Universitat i Fisabio tot això amb la finalitat de millorar les taxes d'identificació, posant en marxa noves tècniques, així com la seua transferència i difusió científica i social. Per part del departament d'Anatomia i Embriologia Humana de la  Universitat de València s'ha elaborat un protocol d'actuació per a tractar de minimitzar el risc de contaminació que dificulte l'anàlisi d'ADN de les mostres.

 

BANC DE DADES D'ADN