T'interessa

Objectiu del congrés

Objectiu del congrés

L'objectiu d'aquest Congrés és extraure conclusions i resultats d'índole pràctica, en diferents àmbits:

  • Àmbit estratègic, de manera que les diferents autoritats amb competències en protecció de dades puguen articular mesures a nivell europeu, nacional i autonòmic, que permeten disposar de directrius clares i uniformes respecte a qüestions com l'ús de plataformes i aplicacions informàtiques en els centres educatius., presa d'imatges de l'alumnat, difusió d'aquestes, entre altres.
  • Àmbit administratiu o de gestió, establint canals de comunicació entre les diferents administracions i òrgans amb competències, tant en educació, com en protecció de dades: autoritats de control, delegats o delegades de protecció, inspecció educativa i responsables dels tractaments.
  • Àmbit formatiu centre-aula, oferint informació pràctica per a resoldre les principals qüestions que, en matèria de protecció de dades, se susciten en el dia a dia dels centres educatius, i destinada a cadascuna de les parts afectades:
    • Equips directius de centres i professorat: el professorat es troba diàriament amb situacions que afecten la protecció de dades de caràcter personal. En algunes ocasions desconeixen l'existència de mecanismes per a resoldre els seus dubtes i, en uns altres, aquesta assistència no és l'àgil o clarificadora que seria convenient. També és freqüent que la falta de coneixement en aquesta matèria els impedisca prendre consciència que algunes de les seues decisions tenen conseqüències en la protecció de les dades personals de l'alumnat.
    • Alumnat: l'alumnat no és només destinatari passiu de les mesures de protecció que s'adopten sobre les seues dades personals, també és una part activa en la protecció de les seues pròpies dades, les dels seus companys o companyes i les del professorat. En conseqüència, és important que conega les seues obligacions en aquesta matèria i els riscos que comporta l'incompliment d'aquestes.
    • AMPAS: com a part de la comunitat educativa, la labor de les mares, els pares, les tutores o tutors és fonamental per a fer efectives les actuacions en matèria de protecció en els centres educatius. La seua formalització i sensibilització en aquesta qüestió és determinant per a complementar la labor dels docents i de l'administració educativa.