Organismes

Portals

Responsabilitat social

Responsabilitat social

Responsabilitat social

  • ACORD de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7498, de 02.04.2015)
  • ACORD de 4 d'agost de 2016, del Consell pel qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGV 7852, de 17.08.2016) (Guia en pdf)
    • CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell, pel qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic (DOGV núm. 7864 de 02.09.2016)
  • ACORD de 9 de març de 2018, del Consell, d'aprovació de la II Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGV núm. 8259, de 22.03.2018) (II Guia en pdf)

Legislació estatal

Documents de la Unió Europea

  • Libro verde - Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (COM/2001/0366 final)
  • Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE  (DOUE L 94 de 28.3.2014)
  • Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE Texto pertinente a efectos del EEE (DOUE L 94 de 28.3.2014)
  • Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública — Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 259 de 7.10.2017)

Información adicional