Descripció

Per a garantir que la igualtat entre dones i homes estiga present de forma transversal en totes les actuacions de l'administració de la Generalitat, el Consell va aprovar el 28 d'agost de 2015, a proposta de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

Així, les unitats d'igualtat tenen a càrrec vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes en cada Conselleria, amb caràcter transversal i en coordinació amb l'òrgan competent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. A més, observen l'aplicació del Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, que desplega mesures concretes per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'ocupació pública i l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

Els reglaments orgànics i funcionals de les Conselleries han establit més concretament les tasques encomanades a les unitats d'igualtat, dins de l'àmbit competencial de cada departament, com són el seguiment del grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes, l'assessorament per a l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere dels textos normatius, la incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions d'àmbit del departament i en l'elaboració dels pressuposts, la promoció de les mesures de coresponsabilitat i conciliació que s'adopten des de la Conselleria amb competències en funció pública, la consideració de mesures dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment a dones víctimes de violència o que patixen discriminació múltiple, o en risc d'exclusió social, i l'orientació i valoració de programes i accions per a l'atenció a les possibles situacions d'especial protecció referides a la violència de gènere i a l'assetjament sexual i per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.

En definitiva, la Unitat d'Igualtat ha de constituir amb la seua activitat una ferramenta de «sensibilització del personal del seu departament en relació amb l'abast i el significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes».

L'elaboració d'estes pàgines web i la cura dels seus continguts s'emmarca, doncs, dins de les tasques que la Unitat d'Igualtat desplega com a òrgan dinamitzador del principi d'igualtat en la Conselleria, i també per donar-hi tota la difusió que estiga al nostre abast.