notícies

Ves enrere Publicació del III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat

Publicació del III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat

Amb data de 16 d’agost de 2022, es va publicar en el DOGV 9405 l’Acord de 5 d’agost de 2022, del Consell, pel qual s’eleva al Consell, per a la seua aprovació, el III Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració de la Generalitat.

Els plans d'igualtat, segons es disposa en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, consistixen en un “conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Amb el III Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, que segueix els anteriors I (2010-2012) i II (2017-2020), es continua treballant per a consolidar la igualtat real entre dones i homes en l'ocupació pública mitjançant el foment d'una cultura d'igualtat d'oportunitats, amb accions concretes per a crear condicions, estructures i polítiques públiques amb perspectiva de gènere, així com per a eliminar-hi tota discriminació per raó de sexe, directa o indirecta, en procediments o polítiques en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribució.