La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11/06/2021
La Generalitat finança amb 22 milions les accions de Cooperació Internacional al Desenvolupament

- La Generalitat finançarà per primera vegada el 100% del cost total dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament en 2021
- Com a novetat, s'introdueixen intervencions específiques orientades a enfortir el teixit associatiu de les entitats valencianes de cooperació i generar major consciència social entre la societat civil
- Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 12 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàticaLa Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat les subvencions per a l'exercici 2021 destinades a ONGD per al finançament de projectes i programes de Cooperació Internacional al Desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

La Generalitat finançarà amb 22 milions d'euros les accions de Cooperació Internacional al Desenvolupament en quatre modalitats: programes integrals de caràcter pluriennal en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits (A); projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits (B); projectes de cooperació tècnica (C); actuacions específiques (D).

Cal recordar que la Generalitat finançarà per primera vegada el 100% del cost total dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament, accions que vindran marcades per l'estratègia valenciana de cooperació per als pròxims anys a través del pròxim Pla Director 2021-2024.

La quantia total de fons de la convocatòria serà distribuïda entre les quatre modalitats de manera que per a la modalitat A destina un percentatge del 33%, per a la B un percentatge del 60%, per a la C el 4% i per a la modalitat D un percentatge del 3% dels fons.

Programes i projectes de cooperació internacional

Els programes integrals de caràcter pluriennal en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits articulen un conjunt organitzat i coherent de serveis i processos de desenvolupament, expressats a través de diversos projectes vinculats entre si i de similar naturalesa, que poden ser executats de manera seqüencial o paral·lela.

Les sol·licituds de subvenció per a un programa seran per un import mínim de 600.000 euros i màxim de 900.000. Així mateix, les sol·licituds de subvenció per a un programa hauran de ser per un termini mínim d'execució de 25 mesos i màxim de 36 mesos. Al seu torn, hauran d'incloure obligatòriament en la formulació del programa, activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament en la Comunitat Valenciana, per un import màxim de 40.000 euros.

Pel que fa als projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides, les sol·licituds de subvenció seran per un import de 400.000 euros, si es presenten de manera individual, o de 600.000 euros si es presenten en agrupació amb una altra o altres entitats.

Així mateix, les sol·licituds de subvenció per a un programa hauran de ser per un termini mínim d'execució de 12 mesos i màxim de 24 mesos. Les sol·licituds de subvenció podran incloure, en la formulació del projecte i en el pressupost presentat, activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament en la Comunitat Valenciana, per un import màxim de 20.000 euros.

Cooperació tècnica i actuacions específiques

Pel que fa als projectes de cooperació tècnica, s'articularan a través d'un conjunt d'activitats de formació, acompanyament tècnic, intercanvi d'experiència i transferència de coneixement, aplicat al desenvolupament d'aprenentatges en un àmbit concret de la gestió de serveis o processos. Les actuacions de cooperació tècnica contemplaran l'establiment d'aliances o partenariats, de caràcter tècnic, professional o institucional i d'interés públic o social.

Les activitats podran realitzar-se al país d'intervenció i a la Comunitat Valenciana, i es procurarà fomentar l'intercanvi bilateral d'experiències i la transferència de coneixement. L'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 150.000 euros. Les sol·licituds de subvenció per a un projecte hauran de ser per un termini mínim d'execució de 6 mesos i màxim de 12 mesos.

Les intervencions específiques previstes com a nova actuació en aquesta convocatòria s'orienten al desenvolupament d'accions que permeten abordar problemes conjunturals o generalistes. Les intervencions específiques que es duguen a terme en tercers països hauran de desenvolupar-se en contextos d'alta vulnerabilitat i podran no estar restringides, exclusivament, a les àrees geogràfiques establides com a prioritàries en el Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Com a novetat, aquestes intervencions es dirigeixen a enfortir el teixit associatiu de les entitats valencianes de cooperació i generar major consciència social entre la societat civil.

En aquesta mena d'actuacions, l'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 70.000 euros si es presenta de manera individual i de 80.000 euros, si es presenta en agrupació amb una altra o altres entitats. Les sol·licituds de subvenció per a un projecte seran per un termini màxim d'execució de 12 mesos.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 12 de juliol i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. (consultar aquí y consultar aquí).

Més informació: consultar aquí

Arxius relacionats