III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat

III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat

Els plans d'igualtat, segons es disposa en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, consistixen en un “conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Amb el III Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, que segueix els anteriors I (2010-2012) i II (2017-2020), es continua treballant per a aconseguir la igualtat real entre dones i homes en l'ocupació pública mitjançant el foment d'una cultura d'igualtat de tracte i d'oportunitats, amb accions concretes per a crear condicions, estructures i polítiques públiques amb perspectiva de gènere, així com per a eliminar-hi tota discriminació per raó de sexe, directa o indirecta i els procediments o polítiques discriminatòries en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribució.

Tal com disposa el III Pla, teniu a la vostra disposició l'apartat 'Igualtat de Gènere en la Generalitat' del portal FUNCION@GVA, on podeu trobar normativa, eines i informació útil sobre aquesta matèria.