Organismes

Portals

Atención a la Ciudadanía - PROP

Atención a la Ciudadanía - PROP

Atenció a la ciutadania

  • DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7406, de 19.11.2014)

  • DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGV núm. 6376, de 14.10.2010)

    • ORDE 3/2012, de 7 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova el Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGV núm. 6795, de 13.06.2012)
    • ORDEN 7/2012, de 27 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el catálogo de procedimientos administrativos de la administración de la Generalitat y su sector público. (DOGV núm. 6880, de 11.10.2012)
    • RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2015, del secretari autonòmic d'Administració Pública, per la qual es dicten les directrius de funcionament i s'aprova el manual d'instruccions que serà de compliment obligatori per a totes les oficines de registre de la Generalitat, incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell. (DOGV 7545, de 11.06.2015)