Actuacions i procediments

Informes d'impacte de gènere

El principi d'igualtat de tracte entre homes i dones, limitat a la igualtat salarial, apareix en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de Roma (1957). Anys després es parla d'igualtat d'oportunitats (1993) i més endavant s'avança cap a la transversalitat de gènere (1995), que queda incorporada al Tractat d'Amsterdam (1999). Tots estos conceptes inclosos en la legislació europea van a poc a poc impregnant les legislacions nacionals i autonòmiques.

El principi de la transversalitat de génere constituïx un progrés qualitatiu i quantitatiu notable perquè integra la perspectiva de gènere en el conjunt de l'acció política, amb l'objectiu d'eliminar les desigualtats entre dones i hòmens en tots els àmbits.

L'informe d'impacte de gènere -que deriva directament d'aquest principi- és un document que acompanya els textos normatius en fase d'elaboració per tal d'analitzar, identificar i preveure la seua incidència sobre la igualtat d'oportunitats entre sexes. L'aplicació normativa de l'informe està recollida en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes i en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (article 19).

La Unitat d'Igualtat orienta les unitats administratives de la conselleria en la preparació d'aquests informes i hi contribuïx, si cal, amb observacions i esmenes.

Com és un Informe d'Impacte de Gènere?

El model d'informe emprat en la nostra Unitat d'Igualtat desenvolupa sis apartats:

  1. Descripció general de la norma: informació per identificar-la, context en què es desenvolupa, àmbit d'actuació i objectius.

  2. Anàlisi de la pertinença de gènere: valoració i justificació de si cal elaborar l'informe.

  3. Anàlisi de la situació: descripció de la situació de partida, acompanyada de dades estadístiques i d'una conclusió.

  4. Previsió dels efectes sobre la igualtat: descripció dels efectes esperats amb l'aprovació de la norma.

  5. Valoració de l'Impacte de Gènere: anàlisi dels efectes de la norma en l'àmbit social, econòmic i polític (accés als recursos, participació, compliment de la normativa en matèria d'igualtat...) i valoració de l'impacte de gènere (positiu, negatiu o neutre).

  6. Conclusió i propostes de modificació o de millora, en el seu cas, mitjançant modificacions del text o dels continguts des de la perspectiva de la igualtat de gènere.

Informe d'avaluació de l'impacte de gènere en els Pressuposts de la Generalitat

El pressupost públic ha esdevingut un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gènere a les polítiques generals i per afavorir el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats.

Des del 2014 el Projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat va acompanyat obligatòriament d'un informe d'impacte de gènere. Aquest informe avalua la qualitat de les polítiques públiques en matèria d'igualtat i facilita la detecció i correcció dels possibles desequilibris entre gèneres en la distribució de recursos. També facilita l'anàlisi de l'evolució d'aquestes polítiques al llarg del temps.

La Unitat d'Igualtat assessora i col·labora amb les diverses unitats administratives de la conselleria en la preparació de les dades i coordina la seua remissió a la Direcció General de Pressuposts, que finalment elabora l'informe d'avaluació d'impacte de gènere en els pressuposts de la Generalitat amb el conjunt de la informació enviada per totes les Conselleries.

Podeu consultar ací el darrer informe d'avaluació d'impacte de gènere en el projecte de pressupostos de la Generalitat.

Compliment de la llei d'igualtat

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere elabora un informe anual per realitzar el seguiment del compliment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, en els diferents departaments del Consell. Aquest informe es realitza amb la informació que proporcionen les unitats d'igualtat de totes les Conselleries sobre les actuacions realitzades al llarg de l'any en l'execució d'aquesta normativa.

Podeu consultar ací l'edició més recent de l'informe.

Ús d'un llenguatge inclusiu, no sexista

El llenguatge ens ajuda a comprendre i construir la realitat en què vivim. Tot allò del que no es parla, no existeix. La utilització d'un llenguatge inclusiu i no sexista afavorix la visibilització de la implicació de les dones en totes les esferes de la vida i fomenta la perspectiva de gènere. Per això resulta més necessari encara emprar el llenguatge igualitari a l'hora d'elaborar les normes que han de regular la vida de les ciutadanes i els ciutadans.

L'article 48 de la Llei autonòmica per a la igualtat entre dones i homes, «El llenguatge no sexista en els escrits administratius», establix que «les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecten en la seua redacció les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no sexista».

En compliment de la Llei, les Unitats d'Igualtat col·laboren amb les diferents unitats administratives del departament en assegurar l'ús d'un llenguatge no sexista en la seua activitat administrativa.

Podeu consultar la guia per a un ús no sexista del llenguatge, publicada en la web de l'Institut de les Dones de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.