Actuacions de la Conselleria en matèria de violència de gènere

Actuacions de la Conselleria en matèria de violència de gènere

Entre les actuacions que la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica du a terme per combatre la violència contra les dones hi trobem accions específiques en aquesta matèria que formen part essencial del seu àmbit competencial, d'altres que s'integren en el context de les competències pròpies de la conselleria i, finalment, un tercer grup format per aquelles que s'incorporen als projectes i programes de la conselleria d'altres matèries o competències, en compliment del principi de transversalitat que inspira l'acció del Consell en matèria d'Igualtat de Gènere i lluita contra la violència de gènere i masclista.

I.  Accions específiques contra la violència sobre les dones

En aquest primer apartat, es fa referència a les actuacions realitzades per la conselleria que tenen com a objectiu principal l'eradicació de la violència contra les dones en qualsevol de les seues manifestacions. En aquest context, cal destacar les següents actuacions:

Canals d'informació de la Generalitat a la ciutadania

La gestió dels canals d'informació de la Generalitat a la ciutadania és competència de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Entre la informació facilitada a través d'aquests canals s'inclouen consultes en matèria d'igualtat i violència de gènere.

Participació en la Comissió Interdepartamental per combatre la Violència de Gènere en la Comunitat Valenciana

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica forma part d'aquesta comissió, en condició de vocal.

Actuacions en l'àmbit de la sensibilització i formació

  • Visibilització i difusió de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (25 de novembre) i del Dia Internacional de les Dones (8 de març); també de les accions de condemna dels assassinats de dones fruit de la violència masclista.

  • Difusió entre el personal responsable dels òrgans i unitats administratives de la Conselleria d'informació, materials i l'oferta formativa de l'IVAP relacionada amb les matèries d'igualtat i violència sobre les dones.

  • Difusió de normes, plans, programes i projectes relacionats amb aquesta matèria.

Acompanyament i informació per part de la Unitat d'Igualtat davant de situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe en el personal de la Conselleria

La Inspecció General de Serveis (Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública) és el màxim òrgan intern de control i inspecció, encarregat de la vigilància de l'estricte compliment de la legalitat i de l'observança dels principis generals d'objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència a què es deu l'organització pública de l'Administració de la Generalitat.

Dins d'aquestes competències, la Inspecció és l'òrgan encarregat de gestionar les denúncies per assetjament sexual i per raó de sexe interposades pel personal de l'administració del Consell, excepte les corresponents al personal docent i sanitari de la Generalitat, els quals disposen de les seues normes i protocols específics i d'òrgans d'inspecció sectorial propis.

La Inspecció desenvolupa les tasques de comprovació, anàlisi, investigació i informe de les denúncies sobre aquests tipus de situacions, d'acord amb el que estableixen els protocols d'actuació la Inspecció General de Serveis davant les situacions d'assetjament moral i d'assetjament sexual o per raó de sexe aprovats pel Consell.

En els protocols esmentats s'estableixen els criteris d'actuació i els procediments que ha de seguir la inspecció quan alguna persona empleada pública de l'administració valenciana presenta una denúncia en relació una situació d'aquest tipus.

Les dones tenen el triple de risc que els homes de patir assetjament sexual. Per tant, cal abordar la problemàtica de l'assetjament sexual o per raó de sexe amb perspectiva de gènere perquè ens permet situar-la en el context més ampli del desequilibri i la desigualtat estructural entre dones i homes, que és on arrelen el masclisme i les conductes d'abús de poder.

Si vols ampliar la informació, clica ací.

II.  Accions amb incidència directa en la lluita contra la violència sobre les dones i masclista

Es contemplen en aquest apartat altres actuacions de la Conselleria que, tot i no ser específiques en matèria de violència sobre les dones, tenen una clara incidència en aquesta matèria:

Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat

El Codi de Bon Govern, adoptat a proposta de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, estableix en el Títol II unes normes de conducta que hauran de respectar les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, entre les quals s'inclouen les relatives al compromís de no legitimar qualsevol tipus de la violència, fent referència expressament a la «violència masclista o de gènere» o a l'assumpció dels principis de no discriminació i respecte a la diversitat i la igualtat d'homes i dones.

A més a més, es preveu que aquests valors, principis i comportaments informaran la interpretació i aplicació dels tipus d'infraccions administratives i del règim sancionador que, per a les accions o omissions en què puguen incórrer les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, establisca la legislació.

Llei de la Generalitat per al Foment de la Responsabilitat Social

La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social té com a finalitat regular el compromís de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana d'integrar plenament en les seues polítiques i accions el concepte de responsabilitat social.

En la norma no s'hi preveuen mesures directes pel que fa a la violència contra les dones, però sí que se'n preveuen d'altres en relació a la igualtat i la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social que incideixen directament en aquesta matèria.

Guia per a la inclusió de clàusules de Responsabilitat Social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic

Aquesta guia no és exclusiva per les matèries d'igualtat i de violència de gènere, ja que conté una recopilació de les diferents clàusules de responsabilitat social que es poden incloure en les diferents fases dels procediments de contractació o de concessió de subvencions, però inclou pautes específiques per aquestes matèries.

En aquest sentit, la guia recull la incorporació de clàusules per al foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els criteris d'adjudicació o les condicions d'execució com les següents:

  • El compromís de contractar per a l'execució del contracte un major nombre de dones en total, o en llocs de responsabilitat, o amb una situació acreditada de víctimes de violència de gènere.

  • La presentació pels licitadors d'un Pla d'Igualtat que detalle les polítiques d'igualtat de l'empresa en relació amb l'execució del contracte.

  • Que l'empresa contractista garantisca la igualtat entre dones i homes en el tracte, en l'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció, permanència, formació, retribucions, qualitat i estabilitat laboral.

  • L'accés de les dones a l'ocupació en condicions d'igualtat en sectors d'activitat on la seua representació és desequilibrada en relació amb la representació dels homes.

Coordinació i avaluació del compliment de l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'estableixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'administració de la Generalitat

La Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'encarregada de vetlar pel compliment de l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'estableixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'administració de la Generalitat, on específicament es contemplen clàusules socials referides a la igualtat entre dones i homes i a la inclusió laboral de persones en risc d'exclusió, com poden ser, entre altres, les dones maltractades.

L'apartat deu d'aquest acord determina l'obligatorietat de les conselleries i la resta d'organismes relacionats en l'apartat segon de l'acord de remetre anualment a aquest òrgan directiu un informe relatiu a l'aplicació dels criteris socials en les diferents fases dels procediments de contractació i subvencions.

En aquests informes no es detallen manera individualitzada els aspectes relacionats amb matèria d'igualtat o de violència contra les dones, però sí que es tenen en compte a l'hora de comptabilitzar i avaluar, des d'una perspectiva més general, el grau d'implementació de les clàusules socials.

III.  Altres actuacions que incideixen en la prevenció i eradicació de la violència masclista

S'inclouen en aquest epígraf actuacions de la Conselleria relacionades amb el foment de la igualtat de gènere, que contribueixen a la prevenció i eradicació de la violència masclista, ja que la desigualtat constituïx un substrat clar de les conductes violentes. Entre les accions realitzades, es poden destacar:

Impuls de l'acció del Consell per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

La Generalitat ha adoptat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU, d'aplicació universal, el 5é dels quals és «Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes». L'objectiu 5é es desplega en nou metes i la segona fa referència concreta a la violència contra les dones:

«Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.»

Per tal d'assolir-lo, la igualtat de gènere i el treball per eradicar les desigualtats estructurals no es configuren com un aspecte aïllat, sinó que s'incorporen de manera transversal a totes les polítiques públiques en totes les esferes de la vida pública.