Visualització de contingut web

Orige i evolució

L'Organització Mundial del Treball de la Responsabilitat Social Empresarial és el conjunt d'accions, de caràcter voluntari, que es prenen en consideració a les empreses. Tot i això, per a què les seues activitats tinguen repercussions positives sobre la societat i que afirmen els principis i valores pels quals es basen

A partir dels anys 50 del segle XX, va nàixer el termini. Un concepte que es va concretar a la dècada dels 70. Amb el sorgiment, l'any 1987, del nom "sostenibilitat" aplicat a l'activitat empresarial, es va matisar i ampliar amb la concepció de la RSE.

Als anys 90, este concepte arriba a Europa. Fou a la Cimera del Consell d'Europa, celebrada a Lisboa l'any 2000, es va fer una crida al sentit de la responsabilitat social de les empreses en relació amb la formació continua, l'organització del treball, la igualtat d'oportunitats, la integració social i el desenvolupament sostenible.

En 2001, la Unió Europea publica "El Libro Verde de la Responsabilidad Social", en el qual es proposa un debat sobre esta qüestió. Després de diversos anys d'estudiar este fenomen, en la seua comunicació del 25 d'octubre de 2011, la comissió afirma que, l'enfocament estratègic de la RSE, per part de les empreses, els dóna beneficis vinculats a la gestió de riscos, estalvis de costos, accessos al capital, relacions amb els clients, gestió dels recursos humans i capacitat d'innovació.

Amb açò, continua este document, el qual pot contribuir, de manera significativa, a arribar a un creixement sostenible i a una economia de mercat altament competitiva. A més a més, contribuïx a aconseguir els objectius de la Estrategia Europa 2020, per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.