administracions publiques - Preguntes Freqüents

The selected web content no longer exists.

La responsabilitat social és un concepte exclusivament de l'àmbit empresarial?

No. Si bé la incorporació de polítiques de responsabilitat social va tindre el seu origen en les grans empreses multinacionals i per això s'associa a aquestes, en l'estat actual de la responsabilitat social la implantació d'aquesta classe de polítiques és aliena a la grandària de l'empresa. És més no es limita només a l'empresa, sinó que pot ser aplicable a totes les organitzacions públiques i privades. L'objectiu de la responsabilitat social és afavorir el desenvolupament de pràctiques de responsabilitat en les administracions públiques i en totes les organitzacions públiques i privades amb la finalitat de caminar cap a una economia més sostenible, integral, productiva i competitiva.

Quin paper tenen les administracions públiques en la responsabilitat social?

Les administracions han d'exercir en primer lloc un paper de suport o foment, desenvolupant totes aquelles mesures que permeten la difusió, implantació i incentivació de la cultura de la responsabilitat social entre les empreses i la societat en general, tant del concepte, com dels avantatges i forma d'implantació.

En segon lloc, l'administració pública ha de convertir-se en exemple de gestió responsable amb el desenvolupament de les seues pròpies polítiques de Responsabilitat Social, tant per a millorar el serveci que presten als ciutadans com per a tindre la capacitat moral d'exigir-lo a les empreses.

Les administracions públiques han d'aplicar criteris de RS, en totes les seues facetes tant en la seua qualitat d'entitat consumidora, inversora, prestadora de serveis, ocupadora i contractant, a través de la integració, entre altres, de clàusules de responsabilitat social en la contractació administrativa.

Què s'entén per contractació pública sostenible?

Es defineix com el procés de compra o contractació dut a terme per administracions públiques, entitats del sector públic o poders adjudicataris en què s'inclouen criteris de sostenibilitat, és a dir criteris ambientals, socials i ètics.

La inclusió de criteris socials, ètics i ambientals han de tindre en compte els principis promulgats per la Comissió Europea com ara transparència, relació amb l'objecte del contracte, llibertat de moviment de mercaderia i no discriminació, tractament equitatiu i mutu reconeixement.

Quins són els aspectes socials que es poden incloure en el procés de contractació?

La Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea, en la guia Adquisicions Socials, defineix la contractació pública socialment responsable com "les operacions de contractació que tenen en compte un o més dels següents aspectes socials: oportunitats d'ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals, inclusió social, igualtat d'oportunitats, disseny d'accessibilitat per a tots, consideració dels criteris de sostenibilitat, incloses les qüestions de comerç ètic i un compliment voluntari més ampli de la RSE, al mateix temps que es respecten els principis consagrats en el Tractat de la Unió Europea i les Directives de contractació."

Quins avantatges té la inclusió de clàusules socials en la contractació pública?

La Guia d'Adquisicions Socials arreplega com a avantatges de la contractació pública socialment responsable les següents:

  • Contribuir a millorar el compliment de lleis socials i laborals de polítiques nacionals i internacionals.

  • Estimular mercats amb consciència social.

  • Demostrar habilitats de governança sensibles als aspectes socials.

  • Fomentar la integració de grups significatius en la societat, com poden ser persones amb discapacitat, dones o minories en activitats claus del mercat.

  • Garantir despeses públiques més eficaces i eficients amb major afectació real a les persones o col·lectius més desfavorits.