Visualització de contingut web

Presentació

Les autoritats i organismes públics que porten a terme operacions de tractament de dades personals tenen l'obligació de designar un Delegat de Protecció de Dades en compliment del que preveu l'article 37 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/4)

Per Decret 195/2018, de 31 d'octubre, del Consell, que aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, s'adscriu a la Sotssecretaria al Delegat o la Delegada de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Generalitat.

Les distintes conselleries i organismes, com a responsables dels tractaments, han de garantir que el Delegat de Protecció de Dades participe de forma adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals. Igualment, hauran de facilitar-li els recursos necessaris per a l'exercici d'aquestes funcions i l'accés a les dades personals i a les operacions de tractament (art. 38 RGPD).

El Delegat de Protecció de Dades no pot rebre cap instrucció dels responsables o encarregats dels tractaments de dades personals de la Generalitat pel que fa a l'exercici d'aquestes funcions.

Les persones afectades pels tractaments podran posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets a l'empara del Reglament General de Protecció de Dades. El Delegat de Protecció de Dades i el personal adscrit a la delegació estaran obligat a mantenir el secret o la confidencialitat pel que fa a l'acompliment de les seues funcions.

Les dades de contacte del Delegat de protecció de Dades de la Generalitat es poden consultar a l'apartat "Contacte" d'aquesta mateixa web.