Visualització de contingut web

Atribucions

El Decret 195/2018, de 31 d'octubre de 2018, del Consell, li assigna al Delegat o Delegada de Protecció de Dades les atribucions següents:

a) Informar i assessorar a les persones responsables o encarregades del tractament en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i al personal que duga a terme tractaments de dades, de les obligacions que els incumbeixen en relació amb la normativa de protecció de dades personals, en particular sobre l'obligació de portar un registre d'activitats de tractament.

b) Supervisar el compliment del que preveu la normativa de protecció de dades i les polítiques de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en aquesta matèria, l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i la realització d'auditories.

c) Proporcionar l'assessorament necessari en relació amb les avaluacions d'impacte en la protecció de dades i supervisar la seua aplicació de conformitat amb l'article 35 del RGPD.

d) Cooperar amb l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

e) Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control en qüestions relacionades amb els tractaments, incloent-hi la consulta prèvia a què es referix l'article 36 del RGPD.

f) Realitzar consultes a l'autoritat de control, si és el cas, sobre qualsevol altre assumpte.

g) Emetre recomanacions a les persones responsables o encarregades del tractament en matèria de protecció de dades.

h) Assegurar que les violacions de la seguretat de les dades siguen notificades a les autoritats, en coordinació amb les persones responsables en matèria de seguretat de la informació.

i) Elaboració d'un informe anual de les activitats realitzades i les seues conclusions.

j) Qualssevol altres funcions que li atribuïsca la normativa en matèria de protecció de dades.

El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerciran les seues de forma coordinada amb aquells centres directius, òrgans, unitats, i en general, amb qualsevol agent de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, competent en matèria de seguretat de la informació.