Visualització de contingut web

Naturalesa i funcions de la CADCV

La Comissió Assessora de Dret Civil Valencià és un òrgan col·legiat consultiu de caràcter tècnic, adscrit a la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari i vinculat a aquesta per mitjà de la direcció general que tinga assignades les funcions en aqueixa mateixa matèria, que exerceix les següents funcions de caràcter tècnic-jurídic:

a) Assessorar en matèria de dret civil foral valencià a la persona titular de la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari, així com, a les persones titulars dels diferents departaments del Consell que, en relació amb aquesta matèria, ho sol·liciten.

b) Proposar a la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari, la realització de quantes actuacions i iniciatives estime oportunes per a revitalitzar i adequar a la realitat social el dret civil foral valencià.

c) Promoure el desenvolupament d'activitats de difusió i divulgació per a donar a conéixer entre la ciutadania de la Comunitat Valenciana la legislació dictada a l'empara de la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de conservació, desenvolupament i modificació del dret civil foral valencià.

d) Elaborar les propostes preparatòries d'avantprojectes de llei, projectes de decret i d'ordre, així com de quantes altres disposicions puguen ser-li encomanades en àmbits relacionats, en tot cas, amb el dret civil foral valencià.

e) Emetre informes, dictàmens, recomanacions i suggeriments en matèria de dret civil foral valencià, a instàncies de la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari o per pròpia iniciativa.

f) Analitzar l'evolució del dret civil foral valencià, a la vista de la doctrina jurisprudencial emergent en la matèria.

g) Informar les iniciatives legislatives del Consell que continguen normes pròpies de dret civil. A aquests efectes, els departaments del Consell remetran a la Comissió les iniciatives legislatives que es corresponguen amb el seu àmbit competencial.

h) Qualssevol altres que, dins del seu àmbit material d'actuació, li encomane la conselleria competent en matèria de desenvolupament estatutari.