Visualització de contingut web

Composició de la CADCV

a) President: Manuel Alcaráz Ramos, titular de la conselleria amb competències en matèria de desenvolupament estatutari.

b) Vicepresidenta primera: María Belén Cardona Rubert, titular de la secretaria autonòmica a la qual corresponen les funcions en matèria de desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, dins de la conselleria que ostenta aquestes competències.

c) Vicepresident segon: Josep Ochoa Monzó, titular de la direcció general a la qual li corresponen les funcions en matèria d'impuls del desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat destinades a la recuperació del Dret Civil Foral Valencià, dins de la conselleria que ostenta aquestes competències.

d) Vicepresidenta tercera: Mª José Rodriguez Blasco, titular de la Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat.

e) Secretària: Teresa Benedito Ibáñez, funcionària del subgrup A1, adscrita a la conselleria que té atribuïdes les competències en matèria de desenvolupament estatutari.

f) I les següents persones vocals, com a juristes de reconegut prestigi:

  1. Javier Barceló Doménech
  2. Iciar Cordero Cutillas
  3. Vicente Domínguez Calatayud
  4. Luis Miguel Higuera Luján
  5. Cristina López Sánchez
  6. M.ª Dolores Mas Badía
  7. Rosa Moliner Navarro
  8. Vicente Pascual Pascual
  9. Francisco de Paula Blasco Gascó
  10.  Laia Santamaria Borrás

Resolució d'1 d'octubre de 2018, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià (DOGV núm. 8397, de 04.10.2018).