Visualització de contingut web

Funcions

2. De la Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis depenen la Inspecció General de Serveis i l'àrea funcional referida a l'atenció a la ciutadania i a la qualitat en la prestació dels serveis públics, i té la següent estructura i funcions:

2.1. La Inspecció General de Serveis, que desenvolupa l'execució de les funcions de control i inspecció general dels serveis.

D'acord amb allò que estableix el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel que se regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat, la competència d'inspecció de serveis compren essencialment:

a) Efectuar la inspecció general de totes les activitats, centres i serveis dels òrgans i entitats inclosos en l'apartat 1 de l'article 2 del decret esmentat, vigilar i comprovar que el seu funcionament i la gestió dels programes, les estructures, els processos i els procediments, i els recursos personals i materials, s'ajusten en tot moment a les lleis, als reglaments i a la resta de disposicions aplicables en cada cas.

b) Avaluar, controlar i efectuar l'anàlisi de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió de les dites activitats, programes i serveis, en funció dels objectius finalment aconseguits i en relació amb els recursos utilitzats.

c) Qualsevol altra acció d'anàloga naturalesa que puguen incloure les lleis o els reglaments com a constitutiva de la competència d'inspecció general dels serveis.

d) Amb caràcter complementari, encara que igualment essencial, la competència d'inspecció general dels serveis comprén també la participació activa en l'impuls, la coordinació, la supervisió, el seguiment, el suport tècnic i l'avaluació dels plans, els programes i les iniciatives de millora de la qualitat dels serveis públics, amb l'abast i la dimensió que en cada pla o projecte s'establisquen.

e) Pel que fa a la matèria de queixes i suggeriments, es considera inclosa en la competència d'inspecció general dels serveis la seua tramitació i resolució, en els termes que explicita l'article 4 del decret esmentat.

f) Desenvolupar les actuacions d'investigació i informe que els atribuïsquen els protocols d'actuació en matèria d'assetjament moral en el treball (mobbing) o davant de l'assetjament sexual o per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

La Inspecció General de Serveis està conformada pel personal inspector i els seus llocs de treball, amb rang de cap de servei, depenen jeràrquicament, de forma directa, de la persona titular de la dita subdirecció general, qui dirigix, controla, coordina i supervisa directament l'execució de les mencionades funcions.

2.2. Per a les seues restants funcions, la Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis s'estructura en els serveis següents:

2.2.1. Servei de Qualitat, Simplificació Administrativa i Assistència Tècnica a la Inspecció, amb les funcions següents:
a) Gestionar i fer el seguiment dels plans i programes en matèria de qualitat, per mitjà de l'impuls de mesures de simplificació administrativa, el desenvolupament de les cartes de serveis i altres instruments
de gestió anàlegs dirigits a la millora final de la qualitat en la prestació dels serveis públics.
b) L'execució dels programes d'actuació per al mesurament de la qualitat en els serveis públics de la Generalitat, i l'execució dels programes d'avaluació de la qualitat en els serveis públics i d'acreditació i
certificació de la qualitat dels serveis.
c) Gestionar les funcions atribuïdes pel Decret 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l'àmbit de l'administració i les organitzacions de la Generalitat, en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis públics.
d) Coordinar la implantació i desenvolupament del sistema d'informació del mercat interior europeu (IMI).
e) Coordinar, homogeneïtzar, actualitzar i validar la informació que continga el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic, dirigits a institucions, persones jurídiques o físiques,
la normalització dels seus formularis i la coordinació de la guia de persones i departaments de la Generalitat.
f) Col·laborar en la gestió de la informació necessària per a donar resposta als diferents canals d'atenció a la ciutadania en la Generalitat i coordinar la interacció amb els repositoris comuns estatals d'atenció
a la ciutadania.
g) Impulsar i col·laborar amb els òrgans de la Generalitat competents en matèria de formació de les empleades i empleats públics, en la realització de cursos específics de formació per al personal responsable en la gestió del catàleg de procediments, i de la guia de persones i departaments en les diferents conselleries i organismes públics.
h) Assistir tècnicament al personal inspector de serveis en les tasques de planificació, execució i supervisió de les actuacions desenvolupades, i realitzar estudis específics relacionats amb la funció d'inspecció de serveis que li siguen encomanats.
i) Recolzar les diferents comissions i grups de treball en els quals participe la subdirecció general, preparant tota la documentació necessària, i portar el seguiment dels acords aconseguits i exercir la secretaria d'aquestes quan s'estime convenient.
j) En general, qualsevol altra funció de desenvolupament de programes i projectes de millora de la qualitat dels serveis o qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies o de uport tècnic a la labor inspectora.
2.2.2. Servei d'Atenció a la Ciutadania, amb les funcions següents:
a) Coordinar i gestionar les activitats d'atenció a la ciutadania en la Generalitat de tots els canals d'atenció.
b) Gestionar els canals presencials en les oficines Prop, i els no presencials: en la plataforma 012, en terminals mòbils, en la web, així com en els nous canals emergents que proporcione la implantació de les noves tecnologies.
c) Coordinar les infraestructures d'atenció a a la ciutadania en les oficines Prop i atendre les incidències que es produïsquen relatives als seus mitjans materials i humans, dependents d'aquest servei.
d) Impulsar el projecte d'Oficines Integrades d'Atenció a la Ciutadania en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
e) Impulsar l'adaptació dels canals d'informació de la Generalitat a les persones amb diversitat funcional, així com la dotació i formació adequada del seu personal d'atenció.
f) Col·laborar amb els òrgans de la Generalitat competents en matèria de formació de les empleades i empleats públics, per a la formació de les persones que exerceixen l'atenció directa a la ciutadania per a
la normalització del valencià, així com l'adaptació progressiva a altres llengües i d'habilitats d'atenció a la ciutadania, en coordinació amb l'òrgan directiu competent en matèria de política lingüística.
g) Impulsar la creació de xarxes de col·laboració amb serveis d'atenció a la ciutadania d'àmbit estatal i europeu i impulsar i coordinar la col·laboració d'aquests serveis en aquests àmbits.
h) Gestionar les funcions en matèria d'atenció a la ciutadania atribuïdes pel Decret 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l'àmbit de l'atenció al ciutadà
en oficines Prop i servei d'informació 012.
i) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.