Visualització de contingut web

Qualitat dels serveis públics

Mantindre i potenciar la millora contínua de la qualitat dels serveis públics que presta la Generalitat és un objectiu bàsic de la política del Consell, fermament compromesa amb l'atenció a la ciutadania, que aposta així per avançar en la contínua millora de les institucions públiques i els seus sistemes de gestió.

 

En el nostre àmbit, aquestes polítiques es dirigeixen a implantar sistemes i fórmules de gestió de qualitat que maximitzen l'eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics, a generalitzar l'ús d'eines de mesurament i pràctiques avaluadores, a aprovar i aplicar, de manera progressiva, instruments de millora en la prestació de serveis públics (per exemple, cartes de serveis) i, en definitiva, a orientar tota l'acció pública per a tractar de satisfer les expectatives i necessitats dels ciutadans.

Recentment s'ha aprovat el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels servicis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. L'objecte d'este decret, tal com establix el seu article 1, és regular els instruments generals del sistema per a la millora de la qualitat de l'Administració de la Generalitat i del sector públic instrumental d'ella dependent, a fi de garantir a la ciutadania la prestació d'uns servicis públics de qualitat, així com l'establiment de directrius per a l'avaluació del compliment i resultats dels seus plans i programes i la seua corresponent publicitat.

El marc actualment vigent de planificació en matèria de qualitat dels serveis està plasmat en el pla anual de Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics de 2016. En el mateix s'inclou l'elaboració d'un pla estratègic amb un horitzó temporal de 3 anys dirigit a la millora de la qualitat dels serveis públics i la simplificació i reducció de càrregues administratives. Este pla estratègic incorporarà distintes actuacions per a l'impuls de les ferramentes definides en el Decret 41/2016.

Tant en l'execució de l'actual pla anual com en l'elaboració del nou pla estratègic s'implica al conjunt de recursos organitzatius compromesos, directament o indirectament, amb la millora de la qualitat, fonamentalment a la Inspecció de Serveis, així com la denominada Xarxa de Qualitat, de procedència departamental a través de les distintes Subsecretaries, en unió d'altres òrgans rellevants, com és el cas de la Comissió Tècnica per a la Modernització i Millora de la Qualitat dels Servicis Públics, comissió pertanyent a la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC), que s'erigixen en punts de trobada i participació de suport inestimable als iniciatives i accions de millora de la qualitat.