Visualització de contingut web

Transparència i Bon Govern

Transparència i Bon Govern

 • LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)
  • LLEI 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7735, de 07.03.2016)
   • DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)
   • DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. (DOGV núm. 7781, de 13.05.2016)
    • RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es declara la inaplicació dels articles del títol III del Decret 56/2016, de 6 de maig, del Consell i models vinculats, per la posada en marxa del Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI). (DOGV núm. 8495, de 27.02.2019)

 • LLEI 4/2016, de 22 d'abril, de la Generalitat, de modificació de l'article 139 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana per a Garantir el Dret a Assistir i Gravar els Plens Municipals. (DOGV núm. 7769, de 27.04.2016)

Comptes Oberts

Càrrecs Públics

 • LLEI 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes. (DOGV núm. 7849, de 11.08.2016)
  • DECRET 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes. (DOGV 8304, de 28.05.2018)

 • DECRET 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7849, de 11.08.2016)
  • RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2016, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les instruccions sobre mesures de control i publicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7767, de 25.04.2016)
  • ORDRE 5/2016, de 13 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es concreten els requisits dels criteris continguts en l'article 4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7877, de 20.09.2016)

Prevenció i Lluita contra el Frau

 • LLEI 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunita. (DOGV núm. 7928, de 30.11.2016)