Visualització de contingut web

Inspecció de serveis

Inspecció de serveis

 • LLEI 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 8419, de 08.11.2018)

  • RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableix l'entrada en vigor del capítol primer del títol segon de la Llei 22/2018, relatiu al sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 8481, de 07.02.2019)

  • DECRET 66/2019, de 26 d'abril, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 8551, de 20.05.2019)

 • DECRET 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels servicis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7271, de 12.05.2014)

  • Orde 11/2015, de 28 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en matèria de coordinació dels òrgans i de les unitats sectorials de control intern i inspecció. (DOGV núm. 7543, de 09.06.2015)

Carta de Serveis

 • RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aprova la Carta de Serveis de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat.(DOGV 8251, de 09.03.2018)

Personal inspector

 • Orde 7/2015, de 28 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova la credencial d'identificació del personal inspector de la Inspecció de Servicis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7519, de 06.05.2015)

 • Ordre 2/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es regulen les condicions de la designació de personal inspector amb caràcter extraordinari adscrit a la Inspecció General de Serveis. (DOGV núm. 8053, de 01.06.2017)

Pla d'actuació

 • Resolució de 31 de gener de 2018, del sotssecretari, per la qual s'aprova el Pla d'actuació de la Inspecció General de Serveis (2018-2019). (DOGV núm. 8256, de 16.03.2018)

Protocols

 • RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual s'estableixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació desenvolupats per la Inspecció General de Serveis. (DOGV núm. 7660, de 18.11.2015)
 • RESOLUCIÓ conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l'INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat. (DOGV 8223, de 30.01.2018)

Queixes davant la Inspecció

 • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 7764, de 20.04.2016)