El Consell aprova el Projecte de llei de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana

31/07/2020

- La reforma inclou novetats com ara la reducció de la majoria per a l'elecció del síndic o la síndica o la supressió de la reelecció d'aquests
- Unes altres millores són la inclusió de la paritat o la creació d'un capítol per a investigar situacions d'exclusió socialEl Consell ha aprovat el Projecte de llei de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, que serà remés a les Corts perquè es tramite.

Aquesta nova llei s'estructura en huit títols amb un total de 96 articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Entre els aspectes més destacats de la reforma que ara es planteja, l'Estatut de la Sindicatura de Greuges preveu la reducció de la majoria necessària per a procedir-ne a l'elecció, que passa de les dues terceres parts a les tres cinquenes parts del Ple de les Corts.

S'hi introdueix també l'obligació, per als o les candidates que ocupen el càrrec, de comparéixer amb caràcter previ davant de la comissió de les Corts encarregada de les relacions amb la Sindicatura de Greuges, i la necessitat que el síndic o la síndica present en distints moments, declaracions d'interessos i de béns s'adherisca, en prendre possessió del càrrec, al Codi de Bon Govern de la Generalitat.

La nova normativa hi afig la inclusió del criteri de paritat entre dones i homes per a la designació i l'elecció del síndic o la síndica; la supressió de la possibilitat de reelecció i de l'aforament, i la regulació de la possible suspensió temporal de funcions.

Augment de síndics o síndiques adjunts

Quant als síndics o síndiques adjunts, el nombre d'aquests s'eleva de dos a tres.

S'hi inclouen, igualment, criteris de paritat entre dones i homes i es preveu que puguen assumir, per delegació del síndic o la síndica, funcions vinculades amb la defensa i la protecció dels drets de les persones en situació de risc d'exclusió o d'especial vulnerabilitat i aquelles altres que els atribuïsca la legislació sectorial.

Altres novetats

Cal destacar, com una altra novetat, la inclusió d'un capítol dedicat a la investigació de situacions de risc d'exclusió o especial vulnerabilitat.

S'admet, per primera vegada, la formulació de queixes verbals en la seu de la institució i es regula, de manera més senzilla, el procediment.

També constitueix una novetat l'al·lusió a possibles fórmules de conciliació, mediació i composició de controvèrsies, així com l'atribució a la institució de la facultat específica d'instar la interposició de recursos d'empara, inconstitucionalitat i conflictes de competències davant del Tribunal Constitucional.

La nova llei obri un ventall molt més ampli per a possibles relacions institucionals i de cooperació.