Cooperació destina 3 milions d'euros a projectes d'Educació per a la Ciutadania Global

06/09/2019

- Fins a 44 projectes de diferents entitats, ONGD, i associacions han resultat adjudicataris de les ajudes
- Destaca la solidesa dels projectes i que molts tenen una durada de dos anys, per tant tindran més i major impacte en les seues accionsLa Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha fet pública la resolució provisional d'ajudes a projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, a les quals dedica un pressupost de 3 milions d'euros, que es destinarà íntegrament al finançament d'un total de 44 programes relacionats amb la matèria per al present any 2019.

L'objectiu d'aquestes subvencions és fomentar la solidaritat entre la ciutadania valenciana mitjançant la seua participació activa i crítica i també el seu compromís amb la construcció d'una societat global justa i equitativa, així com amb l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En eixa línia, i amb la intenció d'aconseguir aquest propòsit, es contempla la realització d'activitats encaminades a promoure coneixements, valors i actituds que generen una cultura de la solidaritat i el compromís social cap a la lluita contra la pobresa i l'exclusió al mateix temps que el desenvolupament humà, incloent, equitatiu i sostenible. Igualment, es pretén que calen els valors i objectius de l'Agenda 2030 de l'ONU entre la població i es busca així mateix sensibilitzar la societat valenciana sobre el compromís ciutadà solidari que esdevé necessari per a la consecució dels ODS.

Els projectes compten amb solidesa, i molts tenen una durada de dos anys. Per tant, tindran més i major impacte en cadascuna de les accions en les què treballen.

A la convocatòria, que es va llançar el passat mes d'abril, es van presentar fins a 62 projectes de diverses ONGD, associacions i entitats, 44 de les quals seran beneficiàries de les ajudes, mentre que 9 d'elles han sigut denegades per mancança de pressupost i altres 2 per no arribar a la puntuació mínima requerida de 60 punts. Així, 55 dels 62 programes presentats van ser admesos a tràmit. Altres 7 han quedat exclosos per diversos motius com ara no acreditar l'experiència mínima que es demanava, no trobar-se al corrent dels pagaments amb l'Administració o de les obligacions tributàries, duplicat de sol·licituds o no haver presentat la documentació preceptiva.

No obstant això, cal ressenyar que 20 dels 44 projectes acceptats i que rebran els fons superen els 80 punts, i 2 d'ells fins i tot els 90, el que demostra que les propostes que s'han admès són d'una alta qualitat d'acord amb allò que especifiquen els criteris objectius marcats a la convocatòria i els informes tècnics que s'han remitit a la Comissió de Valoració.

Dels 3 milions d'euros que es van preveure com a crèdit disponible, i que s'han exhaurit, un 60% (1.800.000 euros) s'ha destinat a la modalitat A, dedicada als projectes que es vagen a dur a terme en institucions i centres educatius públics o sostinguts amb fons públics; un 30% (900.000 euros) han anat per a aquells de la modalitat B, que es realitzen fora del sistema educatiu formal però que compten amb una intencionalitat educativa i amb una planificació del procés d'ensenyament i aprenentatge; mentre que el 10% restant (300.000 euros) seran per als de la modalitat C, que són els que busquen contribuir a la sensibilització de la societat valenciana, bé en el seu conjunt o enfocats a determinats sectors.

Les subvencions a cada projecte en particular van des dels 10.408 euros fins als 110.493 euros, d'acord amb allò que assenyalaven les normes de la convocatòria, que explicaven que es podien concedir fins a 120.000, si es tractava de projectes presentats conjuntament per diverses entitats i si la duració dels mateixos fóra d'entre un i dos anys en les modalitats A i B; en el cas de la modalitat C l'import era de fins a 45.000 i només contemplava la seua realització durant un any, tot i que es tracta també de programes conjunts.

Al·legacions

Donat el fet que la proposta de resolució és encara provisional, les entitats poden presentar les al·legacions que consideren oportunes fins al dia 20 de setembre (en 10 dies hàbils), que és quan es tanca el termini. S'haurà de fer per via telemàtica a través del tràmit específic de la pròpia convocatòria a través de la Seu Electrònica de la Generalitat:
consultar ací.

Més informació: consultar ací.