Alcaraz: 'El Consell aposta per reforçar i modernitzar la Sindicatura de Greuges amb una regulació avançada que amplia les garanties que protegeixen els drets de la ciutadania'

29/11/2018

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha destacat que amb la futura llei de la Sindicatura de Greuges, "el Consell introdueix una regulació més completa i avançada per a reforçar les garanties que protegeixen els drets de la ciutadania".

Alcaraz ha intervingut en el ple de les Corts per a presentar el projecte de llei que regula la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana.

El conseller ha afirmat que el nou text normatiu actualitza l'estructura d'una institució estatutària la llei de la qual necessita adequar-se "a la realitat social actual, que té noves necessitats, estímuls i avanços en els drets de les persones".

Alcaraz ha explicat que l'increment de les desigualtats en els últims anys i el canvi en la manera en què les institucions es relacionen amb la ciutadania "són aspectes que té molt en compte la nova regulació de la Sindicatura de Greuges, cosa que dona un nou impuls a la institució en la defensa i ampliació dels drets, en les garanties per al seu exercici, en l'atenció a col·lectius vulnerables, en l'erradicació de les desigualtats i de qualsevol causa de discriminació".

Principals novetats

En aquest sentit, el conseller de Transparència ha enumerat les principals novetats que introdueix el projecte de llei, entre les quals ha destacat que se li atribueix "la finalitat preferent i prioritària de procurar la protecció dels drets de la infància i de l'adolescència, i d'aquells que puguen trobar-se en situació de risc d'exclusió o d'especial vulnerabilitat".

En aquest sentit, Alcaraz ha assenyalat que la Sindicatura de Greuges "tindrà la condició de defensora dels drets de la infància i l'adolescència, a més de la defensa de la igualtat de gènere, que ja exerceix en virtut de la Llei valenciana d'igualtat entre dones i homes".

Per a això, el text normatiu estableix que una de les persones adjuntes al Síndic estiga especialitzada en la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, mentre que una altra ho estiga en la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional, sense perjudici de la resta de funcions que els delegue el síndic o síndica. Al seu torn, el Projecte de llei de la Sindicatura de Greuges reforça la investigació de les situacions en risc d'exclusió o especial vulnerabilitat.

D'altra banda, s'inclouen obligacions de transparència i integritat, tant de la institució en el seu conjunt com del síndic o síndica en particular, que hauran d'adherir-se al Codi de Bon Govern i presentar declaracions d'activitats i de béns.

Alcaraz ha explicat que el nombre d'adjunts al síndic passa de 2 a 3, "amb l'objectiu de poder atendre un nombre més gran d'assumptes i temàtiques, i per a donar cobertura a les noves generacions de drets".

El text normatiu garanteix, al seu torn, la paritat entre homes i dones entre la persona titular de la Sindicatura i els adjunts. Entre altres qüestions, s'incorporen novetats relacionades amb l'estatut del síndic o síndica i el dels seus adjunts i adjuntes.

Activitat investigadora i fórmules de conciliació

El Projecte de llei de la Sindicatura de Greuges introdueix importants novetats quant a les activitats investigadores, i sistematitza amb més precisió la llista d'administracions, institucions, entitats i persones físiques i jurídiques que poden ser sotmeses a investigació, així com els supòsits d'exclusió.

Al seu torn, s'amplien els supòsits de legitimació activa per a iniciar el procediment d'investigació i s'inclou la possibilitat d'investigar les inactivitats de l'Administració.

Quant a les queixes que formula la ciutadania, el conseller de Transparència ha anunciat que "s'admetran, per primera vegada, les queixes verbals fetes en la seu de la institució, i es regularà de manera més senzilla el procediment de tramitació".

La futura llei inclou també fórmules de conciliació, mediació i composició de controvèrsies que podrà proposar la Sindicatura a les persones afectades i als subjectes investigats per a facilitar la resolució del procediment de queixa.

Al seu torn, s'atribueix de manera expressa la facultat d'instar la interposició de recursos d'empara, d'inconstitucionalitat i de conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional.

Les actuacions de la institució en defensa dels drets i les llibertats es plasmaran en diferents tipus d'informes que seran públics i s'exposaran a les Corts.

Finalment, el projecte de llei amplia el ventall de possibles relacions de cooperació amb altres institucions i organismes, com ara l'Agència Antifrau; el Consell de Transparència, i el Defensor del Poble Europeu; així com institucions semblants d'altres comunitats autònomes, de l'Administració local o internacionals, com la Federació Iberoamericana de l'Ombudsman (FIO) o l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IOI).