Alcaraz destaca que la nova Llei de Grups d'Interès 'aporta més llum i transparència a la gestió pública'

21/11/2018

El ple de les Corts ha aprovat la nova Llei de Grups d'Interès de la Comunitat Valenciana, text legal que "aporta més llum i transparència a la gestió dels assumptes públics, avançant en les polítiques d'integritat per les quals aposta el Govern del Botànic", ha destacat el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz.

El conseller ha ressaltat que es tracta d'una llei que, a més d'introduir una regulació "completa i avançada" que faça transparent l'activitat dels grups d'interès, ha aconseguit "un alt grau de consens, fruit del diàleg i d'acords amb tots els grups parlamentaris", ha explicat Alcaraz.

La nova normativa en matèria de grups d'interès es converteix en una de les regulacions més avançades, atès que no existeix legislació en l'àmbit estatal i només tres autonomies l'han desenvolupada, sent la valenciana l'única que ha aprovat una llei específica que regule el fenomen dels grups d'interès.

Àmbit d'aplicació i Registre

La Llei de Grups d'Interès de la Comunitat Valenciana té un àmbit d'aplicació ampli, atès que abasta l'activitat d'influència dels grups d'interès davant l'administració, alts càrrecs i personal empleat públic, així com davant els diputats i diputades de les Corts, amb un registre únic d'aquests grups.

El text normatiu preveu la col·laboració amb la resta d'institucions i administracions públiques valencianes, especialment amb les entitats locals, per a garantir la transparència de l'activitat dels grups d'interès en el seu àmbit a través de l'adhesió al registre o el reconeixement recíproc de les inscripcions, en cas que alguna entitat adopte un registre propi.

La llei contempla un Registre de Grups d'Interès de la Comunitat en el qual constaran totes les activitats que desenvolupen els citats grups, de caràcter electrònic, públic, gratuït i obligatori. Estarà adscrit a l'Administració de la Generalitat i es podrà accedir a través del Portal de Transparència 'GVA Oberta' i del portal de les Corts.

S'han d'inscriure en el registre els grups, entitats o xarxes que realitzen l'activitat d'influència, tinguen o no personalitat jurídica. No es consideren grups d'interès les organitzacions intergovernamentals i les agències i organitzacions dependents d'elles, a més de les corporacions de dret públic quan realitzen funcions públiques i els partits polítics.

Codi de Conducta i "petjada normativa"

Al mateix temps, el text legal introdueix un Codi de Conducta d'obligat compliment, on es concreten les exigències ètiques i de transparència a les quals ha d'estar sotmesa la capacitat d'influir en les polítiques públiques.

La Llei de Grups d'Interès de la Comunitat Valenciana es refereix al mateix temps al concepte de "petjada normativa", en relació a la publicitat dels contactes que l'administració de la Generalitat manté amb els citats grups durant l'elaboració dels avantprojectes de llei i els projectes de decret, contactes que s'hauran de plasmar en un informe que s'annexarà als textos normatius i que es publicarà en el Portal de Transparència, juntament amb l'expedient.

Per la seua part, Les Corts també hauran d'establir les mesures oportunes per a fer pública l'aportació dels grups d'interès en les iniciatives legislatives.

D'altra banda, la nova llei contempla un procés especial de participació entre grups d'interès previ a l'elaboració de normes, quan el Consell així ho considere pertinent per la matèria o els interessos en joc. Aquest procediment serà compatible amb la resta de tràmits de participació ciutadana i d'audiència.

El resultat d'aquesta negociació no serà vinculant. No obstant això, en el cas de separar-se del resultat del procés de negociació, el Consell haurà d'explicar-ho motivadament.

Cal ressaltar que, en l'elaboració de la llei han participat els actors implicats, inclosos grups d'interès de diversos sectors professionals, econòmics i socials, que han pogut realitzar suggeriments i aportacions que s'han tingut en compte per a millorar el text normatiu.