La igualtat en la transparència

Tant la transparència com la igualtat són principis transversals que ha d'estar present en totes les pràctiques administratives.

La transparència possibilita a la ciutadania i les administracions conéixer i avaluar el grau d'assoliment de l'estratègia de gènere a les polítiques públiques.

La transparència en l'activitat pública, a través de la recollida i publicació d'informació, resulta determinant a l'hora de realitzar els diagnòstics previs a les actuacions que han de posar en marxa els centres directius, per evitar qualsevol tipus de discriminació -per exemple, per raó de gènere- i impulsar les polítiques encaminades a fomentar la igualtat entre els homes i les dones.

El centre directiu de la conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues competències en matèria de transparència és la Direcció General de Transparència i Participació.

Actuacions

Dins de l'àmbit de les seues competències, la Direcció General de Transparència i Participació està compromesa amb:

  • Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la convocatòria i gestió d'ajudes.

  • Afavorir la presència i participació equilibrada de dones i homes com a representants de l'Administració, i també en òrgans i equips directius a les empreses, organismes i entitats.

  • Fomentar la col·laboració amb associacions de dones.

  • Recollir i difondre dades desagregades en matèria de subvencions.

  • Fomentar la realització d'activitats de prevenció i sensibilització contra la violència per part de les entitats ciutadanes.

  • Establir mecanismes per a l'empoderament de les joves en les entitats associatives i afavorir la seua participació en els òrgans de decisió.