La igualtat en la responsabilitat social

La responsabilitat social implica "la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seues operacions comercials i les seues relacions amb els seus interlocutors" (Llibre Verd de la Comissió Europea "Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses", 2001).

Entre aquestes preocupacions socials trobem les de l'assoliment de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació. La responsabilitat social es desplega en un sistema de gestió que incorpora la perspectiva de gènere en prendre cura de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, així com la conciliació de la vida personal i professional.

El centre directiu responsable d'impulsar i dinamitzar els processos d'implantació de la cultura de la responsabilitat social en el conjunt de la societat valenciana és la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

Les polítiques que porta endavant el Consell en matèria de responsabilitat social es despleguen amb mesures com ara la inserció de clàusules de responsabilitat en la contractació o amb la implantació de plans d'igualtat en les empreses, sobretot en aquelles que contracten amb l'administració.

Accediu ací a les publicacions de la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern entorn de la guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic, elaborada per eixe centre directiu.

Actuacions

En l'àmbit de les seues competències, la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern està compromesa amb:

  • Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la convocatòria i gestió d'ajudes.

  • Afavorir la presència i participació equilibrada de dones i homes com a representants de l'Administració.

  • Elaborar, posar en marxa i fer el seguiment dels plans d'inserció i contractació de dones víctimes de la violència de gènere amb plans d'ocupació específics i realitzar la seua avaluació.

  • Incloure clàusules socials per desestimar la contractació de l'Administració amb empreses i mitjans de comunicació que continguen publicitat de caràcter sexista, masclista i de foment de la prostitució.