La igualtat en la participació ciutadana

Als inicis del moviment feminista per la igualtat entre dones i homes es reclamava el dret a l'educació i al vot com a elements necessaris perquè les dones foren reconegudes com a ciutadanes, una ciutadania igual a la dels homes. És a dir, reclamaven el dret a la participació i representació de les dones en la societat.

El foment de la participació de les dones en l'àmbit públic encara és en l'actualitat una qüestió clau per garantir la igualtat efectiva i per integrar la perspectiva de gènere en la planificació i execució de les polítiques públiques.

El centre directiu de la conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues competències en matèria de participació de la societat civil i ciutadana és la Direcció General de Transparència i Participació.

La Llei de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat Valenciana, actualment en elaboració, s'apuntala en la participació ciutadana per a assolir la paritat en la interlocució i per promocionar les polítiques que integren les dones, com a beneficiàries i com a cooperadores actives del desplegament de les polítiques igualitàries.

Actuacions

Dins de l'àmbit de les seues competències, la Direcció General de Transparència i Participació Ciutadana està compromesa amb:

  • Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la convocatòria i gestió d'ajudes.

  • Recollir i difondre dades en matèria de subvencions, desagregades per sexe.

  • Afavorir la presència i participació equilibrada de dones i homes com a representants de l'Administració, i també en òrgans i equips directius a les empreses, organismes i entitats.

  • Fomentar la col·laboració amb associacions de dones.

  • Fomentar la realització d'activitats de prevenció i sensibilització contra la violència per part de les entitats ciutadanes.

  • Establir mecanismes per a l'empoderament de les joves en les entitats associatives i afavorir la seua participació en els òrgans de decisió.