La igualtat en la cooperació al desenvolupament

La protecció, promoció i defensa dels drets humans s'enfoca com un component transversal dirigit amb accions concretes als col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat, entre els quals s'inclouen, indubtablement, les dones.

Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les xiquetes arreu del món no és només un dret humà bàsic, sinó que també té un efecte multiplicador en totes les altres àrees del desenvolupament.

El centre directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues competències en matèria de cooperació, desenvolupament, solidaritat ciutadana i voluntariat és la Direcció General de Cooperació i Solidaritat.

La direcció general actua per a propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans, incloent-hi un enfocament de gènere.

Dins la seua actuació, defineix i dóna suport a projectes de cooperació que inclouen intervencions sobre col·lectius de dones i sobre situacions de vulneració dels drets de les dones.

Per obtenir més informació sobre la cooperació valenciana, podeu accedir al seu portal.

Actuacions

En l'àmbit de les seues competències, la Direcció General de Cooperació i Solidaritat està compromesa amb:

 • Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la convocatòria i gestió d'ajudes.

 • Fomentar projectes en incidència sobre les dones i col·lectius vulnerables.

 • Fomentar l'empoderament de les joves en les entitats associatives i afavorir la seua participació en els òrgans de decisió.

 • Afavorir la presència i participació equilibrada de dones i homes com a representants de l'Administració i altres entitats.

 • El compliment de l'objectiu 5é de l'Agenda 2030 de l'ONU (descrit a continuació).

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La Generalitat ha adoptat els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, aprovats en setembre del 2015 per l'ONU amb el propòsit d'assolir major justícia social al mateix temps que es protegix el planeta. La Direcció General de Cooperació i Solidaritat és el centre directiu encarregat d'impulsar l'acció del Consell per al compliment d'estos objectius d'aplicació universal.

Dels 17 objectius, el 5é es referix a la igualtat de gènere: «Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes». Es desplega en les metes següents:

 1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les xiquetes en tot el món.

 2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.

 3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.

 4. Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats per mitjà de servicis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promoure la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons siga procedent en cada país.

 5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

 6. Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons allò que s'ha acordat de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents finals de les seues conferències d'examen.

 7. Emprendre reformes que atorguen a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d'igualtat, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els servicis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.

 8. Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'apoderament de les dones.

 9. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les xiquetes a tots els nivells.

En definitiva, la promoció de l'apoderament de les dones i de la igualtat de gènere té una incidència directa i afavoridora en el desenvolupament sostenible.