Web Content Display

Descripció

Per a garantir que la igualtat entre dones i homes estiga present de forma transversal en totes les actuacions de l'administració de la Generalitat, el Consell va aprovar el 28 d'agost de 2015, a proposta de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

Així, les Unitats d'Igualtat són els òrgans administratius encarregats de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes en cada Conselleria, amb caràcter transversal i en coordinació amb l'òrgan competent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. A més a més, observen l'aplicació del II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de març de 2017, del Consell, que desplega mesures concretes per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'ocupació pública i «l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat».

D'acord amb el que disposa el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, esta Unitat d'Igualtat desplega els encàrrecs esmentats, dins de l'àmbit competencial de la Conselleria, amb el seguiment del grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes, l'assessorament per a l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere dels textos normatius, la incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions d'àmbit del departament i en l'elaboració dels pressuposts, la promoció de les mesures de coresponsabilitat i conciliació que s'adopten des de la Conselleria amb competències en funció pública, la consideració de mesures dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment a dones víctimes de violència o que patixen discriminació múltiple, o en risc d'exclusió social, i l'orientació i valoració de programes i accions per a l'atenció a les possibles situacions d'especial protecció referides a la violència de gènere i a l'assetjament sexual i per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.

En definitiva, la Unitat d'Igualtat ha de constituir amb la seua activitat una ferramenta de «sensibilització del personal del seu departament en relació amb l'abast i el significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes».

L'elaboració d'estes pàgines web i la cura dels seus continguts s'emmarca, doncs, dins de les tasques que la Unitat d'Igualtat desplega com a òrgan dinamitzador del principi d'igualtat en la Conselleria, i també per donar-hi tota la difusió que estiga al nostre abast.